Kõrvaleriala praktika (MLM7196.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7196.DT
vana ainekood
MLM7196
Õppeaine nimetus eesti k
Kõrvaleriala praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Placement
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Annika Volt (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Seostada kasvatusteaduslikud ja ülddidaktika, ning ainealased teoreetilised ja metoodilised teadmised praktilise tegevusega.
Praktiseerida õpetajaks, kasvatajaks olemist II ja III kooliastmes.
Tutvuda õppekasvatustööga seotud riiklike alusdokumen-tidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika jooksul kuulab ja analüüsib vähemalt 5 matemaatika tundi ning annab kokku 20 matemaatika tundi ühes või kahes II ja/või III kooliastme klassis. Tutvub matemaatika õpetamise probleemidega praktikakooli näitel, tutvub praktikakoolis oleva matemaatika õpetamise alase õppekirjandusega ja õppetarvikutega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- arvestab õppe- ja kasvatusprotsessi planeerimisel hariduse eesmärkide, riikliku ja kooli õppekavaga, loob õpetades seoseid erinevate ainete ja teemavaldkondade vahel;
- kasutab õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisel ainealaselt õiget ning õppija eripärale ja eale vastavaid teadmisi, sõnavara ja meetodeid;
- analüüsib õppe- ja kasvatusprotsessi ning oma tegevust vastavalt kavandatud eesmärkidele ja alusdokumentidele, oskab sellest lähtuvalt planeerida edasist tegevust, arvestab praktika arengumapi koostamisel sisuliste ja vormistuslike nõuetega;
- järgib viisakusreegleid ja kooli tegevustavasid, juhindub õpetajaeetikast, teeb praktikal koostööd juhendajatega jt praktikaga seotud inimestega;
- omab süvendatud teadmisi ainedidaktikast.
Õppejõud
lekt Annika Volt
space