Matemaatika tarkvarapaketid (MLM6211.DT)
Õppeaine kood
MLM6211.DT
vana ainekood
MLM6211
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika tarkvarapaketid
Õppeaine nimetus inglise k
Software for Mathematics
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Tõnu Tõnso (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatav aine. Arendada üliõpilastes loogilist mõtlemist, anda oskusi matemaatika tarkvarapakettide kasutamiseks diferentsiaal- ja integraalarvutuse ning lineaaralgebra ja analüütilise geomeetria ülesannete lahendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Paketis Mathematica kasutatavad andmetüübid, matemaatilised tehted, täpsed ja ligikaudsed arvud. Põhifunktsioonid, tasandiliste ja ruumiliste graafikute joonestamine ning nende kujundamine parameetrite abil. Paketi Mathematica kasutamine matemaatika ülesannete (algebra, matemaatiline analüüs, geomeetria) lahendamiseks. Teadmussüsteemi Wolfram Alpha kasutamine lihtsamate matemaatiliste ülesannete lahendamiseks. Programmi GeoGebra kasutamine mitmesuguste geomeetria ja algebar ülesannete lahendamiseks ja dünaamiliste visualiseerivate mudelite loomiseks.
Praktikumidest osa¬võtt on kohustuslik, loengute kuulamine väga soovitatav. Kogu õppetöö toimub arvutiklassis. Igas praktikumis antakse üliõpi¬lastele lahendamiseks ülesanded läbi võetud osa kohta
Iseseisev töö
Loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine, ülesannete lahendamine. Kodutööde lahendamine ja vormistamine. Iseseisva individuaalse arvestustöö koostamine
Õppeaine õpiväljundid
Oskab kasutada paketti Mathematica diferentsiaal- ja integraalarvutuse, lineaaralgebra ja analüütilise geomeetria ülesannete lahendamiseks; Oskab kasutada Wolfram Alphat lihtsamate matemaatiliste ülesannete lahendamiseks. Oskab kasutada programmi GeoGebra mitmesuguste geomeetria ja algebra ülesannete lahendamiseks ning dünaamiliste mudelite loomiseks. Teab ja tunneb õppeaine sisu ulatuses matemaatilisi tõdesid ja meetodeid, oskab neid põhjendada ja rakendada.
Hindamismeetodid
Semestri vältel tuleb sooritada kaks kontrolltööd, millest kummagi eest võib teenida 20 punkti, ja teha ära Wolfram Alpha kasutamise test, mille eest võib teenida 10 punkti, iseseisva arvestustöö ja selle kaitsmise eest võib saada 50 punkti.Arvestuse saamiseks on vaja mõlema kontrolltöö eest koguda 12 punkti, testi eest 6 punkti ja iseseisva arvestustöö eest 25 punkti.
Õppejõud
lekt Tõnu Tõnso
Asenduskirjandus
Djakonov, V. 2001 Matematika 4. Utšebnõi kurs, Piter, Sankt Peterburg;
Tõnso, M. 1997 Kuidas kasutada Mathematicat, bakalaureusetöö, Tallinn, TLÜ. (saadav ka aadressilt http://www.mathema.ee/mathematica);
Ruustal, E. 1999 Programmi Mathematica kasutamisjuhend Tallinn: TTÜ.