Diskreetne matemaatika (MLM6202.DT)
Õppeaine kood
MLM6202.DT
vana ainekood
MLM6202
Õppeaine nimetus eesti k
Diskreetne matemaatika
Õppeaine nimetus inglise k
Discrete Mathematics
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmised loogikast, hulgateooriast, kombinatoorikast ja graafiteooriast. Tutvustada nendes valdkondades kasutatavaid meetodeid ja võtteid, aga ka rakendusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lausearvutuse, predikaatarvutuse ja hulgateooria elemendid. Relatsioonid. Kombinatoorika põhimõisted. Genereerivad funktsioonid. Rekurrentsed seosed ja võrrandid. Graafid, puud, nende rakendusi.

Iseseisev töö
Iseseisev töö hõlmab nii teoreetilise materjaliga kui ka vastavate ülesannete lahendusmeetoditega tutvumist vastava kirjanduse kaasabil. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses õppetöös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Selle kursuse läbinud üliõpilane:
Tunneb lause- ja predikaatarvutuse põhiseadusi; oskab sisulisi väiteid kirja panna formaalsete valemitena ning neid eitada;
Tunneb tehteid hulkadega, nende põhiomadusi ja relatsioone, sealhulgas oskab neid kindlaks teha ja rakendada;
Teab kombinatoorika üldreegleid, tähtsamate ühendite arvude leidmise valemeid ning binoom- ja polünoomvalemeid; oskab neid kasutada;
Oskab kombinatoorikaülesannet kirja panna rekurrentse võrrandiga ning selle abil leida ülesande lahendit;
Tunneb graafide põhilisi liike ja oskab neid kasutada praktilise olukorra kirjeldamiseks.
Hindamismeetodid
Individuaalsed kodutööd, auditoorsed kontrolltööd, eksam koosneb testist ja suulisest vastamisest.
Õppejõud
lekt Anna Šeletski
Asenduskirjandus
Graham, R. L.; Knuth, D. E.; Patashnik, O. 1998 Concrete mathematics. A Foundation for Computer Science: 2nd ed. New-York: Addison-Wesley (Moskva: Mir vene k.);
Redi, E. 2009 Diskreetne matemaatika: Õppevahend (käsikiri, kättesaadav IVA õpikeskkonnas);
Rosen, K. H. 1995 Discrete Mathematics and its applications. New York: McGraw-Hill.