Sissejuhatus inimgeograafiasse (MLG6007.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6007.LT
vana ainekood
MLG6007
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus inimgeograafiasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Human Geography
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Hannes Palang (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade inimgeograafia kui geograafia haru olemusest, põhimõistetest, teoreetilistest suundumustest ja aine arengust. Kujundada üliõpilastes kirjaliku ja suulise eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste kodutööde ettevalmistamise ja ettekandmise teel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade põhimõistetest ja erinevatest teoreetilistest lähenemistest inimgeograafias ja selle peamistes allharudes. Õppeaine keskendub looduse, inimese ja majanduse koostoime mõistmisele ja vastavate seoste omandamisele (ruum – koht – aeg). Analüüsitakse inimgeograafia kui interdistsiplinaarse geo- ja sotsiaalteaduste haru seoseid teiste teadusharudega (eelkõige loodus- ja majandusteadustega) ning tema rakenduslikku tähtsust erinevate allharude nagu rahvastiku-, linna- (asustus-), kultuuri-, sotsiaal-, majandus- (primaar-, sekundaar- ja tertsiaarsektori), arengu- jt inimgeograafia harude lõikes. Käsitletakse peamisi inimgeograafias kasutatavaid meetodeid ja mudeleid. Antakse ülevaade inimgeograafia arengust ja sellealastest uurimistöödest Eestis. Auditoorne töö koosneb loengutest ja seminaridest, mille käigus kantakse üliõpilaste poolt ette nende poolt ettevalmistatud referaadid/uurimustööd.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on parandanud kirjalikku ja suulist eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste referaatide ettevalmistamise ja ettekandmise teel;
- oskab analüüsida inimgeograafia teoreetilisi lähtekohti;
- suudab tajuda ja analüüsida looduse-inimese-majanduse koostoimet ning inimgeograafia eesmärke ja kohta teadusharude süsteemis;
- mõistab inimgeograafia tähtsust ühiskonna rakenduslike (sotsiaalsete) probleemide uurimisel;
- oskab rakendada inimgeograafia uurimismeetodeid oma uurimistöödes jm ning tulevases erialases töös.
Õppejõud
Hannes Palang PhD
space