Maailma majandus- ja poliitiline geograafia (MLG6009.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6009.LT
vana ainekood
MLG6009
Õppeaine nimetus eesti k
Maailma majandus- ja poliitiline geograafia
Õppeaine nimetus inglise k
World Economic and Political Geography
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade maailma majandusgeograafia peamistest teoreetilistest lähenemissuundadest, põhimõistetest ja aine arengust. Kujundada üliõpilastes kirjaliku ja suulise eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste kodutööde ettevalmistamise ja ettekandmise teel. Laiendada üliõpilase silmaringi globaalsete keskkonna- ja majandusprobleemide osas. Omandada oskus kasutada rahvusvahelisi elektroonilisi andmebaase.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade põhimõistetest ja erinevatest teoreetilistest lähenemistest maailma majandusgeograafias. Maailma majandusgeograafia teoreetilised lähtekohad ja suundumused, demograafilised ja rahvastikugeograafilised trendid, ressursside ja majandusliku aktiivsuse ruumiline jaotus maailmamajanduses, maailmamajanduse geograafia, iseäranis toidu- ja energiaprobleemid, globaliseerumine. Auditoorne töö koosneb loengutest ja seminaridest, mille käigus kantakse üliõpilaste poolt ette nende poolt ettevalmistatud referaadid/uurimused. Iseseisev töö (1/3 ainekursuse mahust) seisneb kirjanduse läbitöötamises ja praktilistes kodutöödes.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on parandanud kirjalikku ja suulist eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste referaatide ettevalmistamise ja ettekandmise teel;
- oskab analüüsida maailma majandus- ja poliitilise geograafia teoreetilisi lähtekohti;
- oskab määratleda ja üldistada maailma majanduslikke ja poliitilisi trende protsesside geograafilises kontekstis.
Õppejõud
Maj. kand. Kalev Kukk
space