Maastikuteaduse alused (MLG6002.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6002.LT
vana ainekood
MLG6002
Õppeaine nimetus eesti k
Maastikuteaduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Landform Studies
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused maastiku mõiste, maastiku üksikkomponentide ja nende omavaheliste seoste
arusaamiseks. Soodustada teadmiste teket maastiku- ja maakattekaardist ja selle kvanditatiivsetest näitajatest.
Toetada teadmiste teket maastike mitmekesisustest ja väärtusest kooskõlas maastikukaitse ja hooldusega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Annab komplekse tunnetuse meid ümbritsevast maastikest, nende olemusest ning
maastikuteaduse tekkepõhjustest. Näitab maastike üksikkomponentide omavahelisi seoseid ning selgitab erinevate
mõjutegurite osakaalu ning mõju ulatust. Selgitab maastike arengut ajas ning inimmõju nüüdisaegsete maastike
kujunemisel. Annab ülevaate maastike mitmekesisusest ja väärtustest ning käsitleb nende säästlikku majandamist
ning kaitset. Iseseisev töö koosneb: kirjanduse läbitöötamine, kontrolltööde tegemine, õppekäigul osalemine ning
hiljem kokkuvõtte esitamine. Aineõpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab mõista maastikku kui geokompleksi ja selle üksikkomponentide omavahelisi
seoseid;
- oskab lugeda ja analüüsida maastikukaarte ja maastikeprofiile;
- saab aru maastike mitmekesisusest ja väärtustest kooskõlas maastikukaitse ja hooldusega.
Õppejõud
Kaija Käärt, MSc, lektor
space