Seosed eluslooduses (MLB6118.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6118.LT
vana ainekood
MLB6118
Õppeaine nimetus eesti k
Seosed eluslooduses
Õppeaine nimetus inglise k
Ecological Interactions
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Tiina Elvisto (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada eluslooduses toimuvate protsesside ja esinevate seoste mõistmist. Luua eeldused õpetada loodusõpetuse eluslooduse teemasid põhikooli esimesel astmel ja 4. klassis.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elusolendi ehituse ja elutegevuse sõltuvus elupaigast (maismaataimed ja -loomad, vee-elustik). Toiduahel ja toiduvõrk. Fotosüntees ja hingamine. Taimede, loomade ja seente kasutamine inimese poolt ning aastaajaliste muutuste tähtsus inimese elus. Koduloomad, lemmikloomad. Inimese sõltuvus loodusest. Inimtegevuse ja looduskeskkonna seosed, looduse muutmine inimese poolt.
Auditoorselt toimuvad loengud, seminarid ja praktilised tööd, lisaks kolmepäevane väliõpe väljaspool Tallinna ning õppekäigud parki ja botaanikaaeda organismide kooselu uurimiseks. Õppekäikudel ja praktikumides kujundatakse taimede ja loomade erinevate rühmade eristamise oskust.
Rühmatööna koostatakse ülevaade ühest puust ja temaga seotud elustikust ning kokkuvõte õppekäigust loomaaeda, iseseisva tööna koostatakse rohttaimede herbaarium koosluste ja rühmade kaupa (30 liiki) ja sammalde/samblike kogu (10 liiki).

Kursus toimub e-õppekeskkonna Moodle toel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab näha seoseid keskkonnatingimuste ja liikide kohastumuste vahel;
- oskab koostada tavalisemate Eesti koosluste toiduvõrke;
- oskab kirjeldada elusolendite eluavalduste muutumisi aastaajati ning mõistab selle põhjusi;
- mõistab üldisel tasemel põhilisi eluslooduses toimuvaid protsesse (aine ja energia liikumine ökosüsteemis, fotosüntees, hingamine);
- oskab koostada taimekogu;
- oskab eristada samblaid ja samblikke ning tunneb kõige tavalisemaid taimeliike.
Õppejõud
dots Tiina Elvisto PhD
Lisainfo
Ainesse registreerumise eelduseks on praktikumis osalemine aine õpetamisele eelneval semestril
space