Ökoloogia alused ja keskkonnahoid (MLB6108.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6108.LT
vana ainekood
MLB6108
Õppeaine nimetus eesti k
Ökoloogia alused ja keskkonnahoid
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Ecology and Environmental Protection
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada ökoloogia kui teadusharu põhialuste mõistmist. Toetada oskust selgitada liigikaitse ja keskkonnakaitse vajalikkust. Luua tingimused, et aine läbinu suudaks jätkusuulikul viisil teha elukeskkonda puudutavaid valikuid kodus, töökohal ja kogukonnas ning et kursuse läbinu oskaks
õpetada jätkusuutliku arengu temaatikat põhikoolis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate ökoloogia, looduskaitse, keskkonnakaitse ja jätkusuutliku arengu teemadest, mis on üldhariduskoolides loodusõpetuse õppekavas. Ökosüsteemi füüsikaliste tegurite soojus, valgus ja niiskus mõju elusorganismide kasvule ning arengule. Süsiniku-, lämmastiku- ja veeringe. Ökosüsteemi elus osa - tootjad, tarbijad ja lagundajad, ning nende roll aineringes ja energia voos. Sümbiondid ja parasiidid. Liikidevaheline konkurents. Toiduvõrk. Ökoloogia keskne uurimisobjekt populatsioon ja selle struktuur. Õhk-, vee- ja mullakeskkonnaga seotud kohastumused elusolenditel. Fotosüntees ja orgaanilise aine teke. Energia saamine orgaanilisest ainest: hingamine, kõdunemine ja põlemine. Elurikkus e bioloogiline mitmekesisus, liigirikkust mõjutavad tegurid ning liigikaitse põhjendused. Võõrliigid. Inimkonna arenguteed, neist johtuvad keskkonnaprobleemid ning viimaste lahendamise ja leevendamise võimalused. Jätkusuutlikkuse majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise komponendi vahelised seosed. Toote elutsükkel. Puhtam tehnoloogia. Ohtlikud jäätmed, s.h kodumajapidamises ja kontoris tekkivad. Keskkonna ja tervise seosed. Keemiline tõrje. Mahepõllundus. Keskkonnamärgised e ökomärgised. Jätkusuutlikkuse hindamise meetodid (ökoloogiline jalajälg jt). Keskkonnakaitse ja looduskaitse. Bioindikaatorid. Punased raamatud. Rahvusvahelised lepped liikide kaitseks: CITES (video). Eestis kaitstavad liigid ja territooriumid. Ökoloogiline mõtteviis. Väärtushinnangud ja hoiakute filter. Keskkonnakahju ennetamise ja minimiseerimise võimalused demokraatlikkus ühiskonnas. Aktiivõppe praktilised näited jätkusuutliku arengu õpetuses.
Auditoorselt toimuvad loeng-seminarid. Õppekäigul õpitakse tundma bioindikaator-liike, invasiivseid e sissetungivaid võõrliike ning looduskaitsealuseid liike.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab märgata ja mõistab üldisel tasemel ökosüsteemis toimivaid nähtusi ja protsesse (seosed eluta ja elusosa vahel; liikidevahelised suhted, liigisisene ja liikidevaheline konkurents; õhu-, vee- ja mullakeskkonnaga seotud kohastumised taimedel ja loomadel);
- oskab võrrelda ökosüsteemide ehitust (toiduvõrk erinevates kooslustes; populatsiooni struktuur; rinded eri metsatüüpides) ning ökosüsteemides toimuvaid protsesse (aineringe ja energiavoog; fotosüntees ja hingamine);
- mõistab ja oskab selgitada liigikaitse ning keskkonnakaitse vajalikkust;
- teab invasiivsete liikidega seotud probleeme ja tunneb mõnda invasiivset liiki;
- mõistab keskkonnaprobleemide põhjuseid ja omab teadmisi jätkusuutlikku arengu kontseptsioonist;
- omab teadmisi, saab aru ja vajadusel osaleb kogukonna keskkonnaküsimuste lahendamisel;
- oskab koolitöös näitlikustada ökoloogia ja keskkonnahoiuga seotud teemasid ning rakendada õppetöös asjakohaseid meetodeid;
- teab jätkusuutliku arengu õpetuses kasutatavaid meetodeid ja temaatikat ning oskab neid õpetajana rakendada kasvatustöös.
Õppejõud
Dots Tiina Elvisto
space