Eluslooduse mitmekesisus (MLB6117.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6117.LT
vana ainekood
MLB6117
Õppeaine nimetus eesti k
Eluslooduse mitmekesisus
Õppeaine nimetus inglise k
Diversity of Living Nature
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaade eluslooduse mitmekesisusest. Toetada Eesti elustiku tundmaõppimist praktikumide, iseseisva töö ja õppekäigu kaudu
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elusa ja eluta looduse eristamine. Ülevaade eluslooduse mitmekesisusest ja taksonoomiast. Elusorganismide jaotus riikidesse - bakterid, protistid, seened, taimed ja loomad, nende ehituslikud ja talituslikud erinevused. Selgroogsed (kala, kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) ja selgrootud (putukad, ämblikulaadsed jt tuntumad rühmad), nende võrdlemine. Õistaimed, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaimed, samblikud, seened - nende ehitus, paljunemine ja talitlus. Erinevate preparaatide valmistamine ja vaatlemine mikroskoobi abil. Eluslooduse liikide ja rühmade määramine määrajate abil. Eesti selgroogsed loomad ja nende käitumuslikud iseärasused - videote vahendusel. Selgroogsete loomade tegevusjäljed lumel. Kevadised õitsejad ja linnulaul.

Iseseisva tööna korratakse aine temaatikast lähtuvalt varem põhikoolis õpitut kontrolltöödeks ja valmistutakse Moodle vahendusel praktikumideks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet eluslooduse mitmekesisusest ja süsteemist;
- oskab iseloomustada eluslooduse riike - bakterid, protistid, seened, taimed ja loomad ning toob näiteid erinevatesse riikidesse kuuluvatest liikidest ja teistest taksonitest;
- eristab selgroogseid (kala, kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) ning selgrootuid (putukad, ämblikud jt tuntumad rühmad), oskab neid võrrelda;
- eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime ning samblikku. Võrdleb nende ehitust ja paljunemist;
- omab ülevaadet seente mitmekesisusest, nimetab tuntumaid söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab vältida mürgiste seentega seotud ohtusid;
- tunneb kõige tavalisemaid Eesti taimi ja loomi;
- oskab määrajat kasutades määrata eluslooduse liike ja rühmi;
- oskab mikroskoopida;
- orienteerub teabeallikates Eesti eluslooduse mitmekesisuse kohta.
Õppejõud
Lekt Elle Rajandu PhD
space