Praktilised tööd ja õppekäigud eluslooduse tundmaõppimiseks (MLB6109.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6109.LT
vana ainekood
MLB6109
Õppeaine nimetus eesti k
Praktilised tööd ja õppekäigud eluslooduse tundmaõppimiseks
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Work and Study Tours to Learn About Wildlife
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada Eesti elustiku ja elukoosluste ja seal esinevate seoste tundmaõppimist õppekäikude ja praktiliste tööde kaudu. Kujundada oskused viia läbi II kooliastme teemadele vastavaid uurimuslikke ja praktilisi töid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppekäigud ja praktilised tööd elukoosluste (mets, soo, mererand, aed, põld, asula) tundmaõppimiseks. Elustiku märkamine looduses erinevate meelte kaudu. Mets ja soo kui ökosüsteemid. Mets igapäevaelus. Seened. Turbasambla omaduste uurimine. Aed- ja põld kui elukeskkonnad. Aineringe. Mulla kui elukeskkonna tundmaõppimine – erinevad praktilised tööd. Kogukonnaaiad. Asula elukeskkonnana. Kodukoha õhu seisundi hindamine samblike ja sammalde esinemise põhjal. Bioloogilise uurimistöö planeerimine, teostamine ja tulemuste analüüsimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb külastatud kooslusi (mets, soo, mererand, aed, põld, asula) kui elukeskkondi, oskab neid iseloomustada ja teab neis elukeskkondades esinevaid seoseid;
- tunneb külastatud elukooslustele iseloomulikke liike;
- väärtustab külastatud koosluste elurikkust ja mõistab nende säästva kasutamise vajalikkust;
- oskab eristada peamisi metsa- ja sootüüpe;
- tunneb tavalisi seeneliike, oskab tuua näiteid nende kasutusest, ohtudest ja seostest teiste organismidega;
- oskab selgitada muldade tähtsust aineringes;
- oskab kirjeldada mullaelustikku ja tuua näiteid seoste kohta erinevate mullaorganismide vahel;
- oskab hinnata kodukoha õhu seisundit samblike ja sammalde esinemise põhjal;
- teab võimalusi erinevate organismide uurimiseks;
- väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel, kasutab julgelt loovust;
- oskab rakendada varasemalt õpitut (elukoosluste, elustiku süstemaatika jms kohta) looduse vaatlemisel ja uurimisel;
- oskab eluslooduse õpetamisel valida ja rakendada otstarbekaid meetodeid.
Õppejõud
Elle Rajandu PhD, Tiina Elvisto PhD
space