Programmeerimise alused (MII6002.DT)
space
Õppeaine kood
MII6002.DT
vana ainekood
MII6002
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Programming Fundamentals
Õppeaine maht EAP
4.5
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused põhiteadmiste omandamiseks protseduursest programmeerimisest.
Toetada baasi kujunemist, mis on vajalik teiste programmeerimisega seotud ainete läbimisel.
Toetada probleemide analüüsioskuse ja algoritmilise mõtlemise kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arv- ja tekstandmete esitamine arvutis. Arvusüsteemid. Ülevaade programmeerimiskeeltest. Kõrgtaseme keelte süntaks ja semantika. Muutujad. Lihtandmetüübid. Struktuursed andmetüübid. Aritmeetika- ja loogikaavaldised. Omistamine. Sisend. Väljund. Juhtstruktuurid: jada, valik ja kordus. Alamprogrammid ja parameetrite edastamine. Failid.
Iseseisva tööna on vaja lahendada kaks ülesannet. Õppejõule kontrollimiseks esitatakse programmid ning vastavad algoritmid skeemidena.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised protseduurse programmeerimisega seonduvatest põhimõtetest, mõistetest ja keelest ning programmeerimise olemusest.
Suutlikkus analüüsida lihtsamaid probleeme ning koostada nende lahendamiseks algoritme.
Oskus esitada algoritme programmeerimiskeeles ning kasutada nende töötlemiseks sobivat keskkonda. Oskus programme siluda ja testida.


Õppejõud
lekt. Inga Petuhhov
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space