Itaalia keel B1.2 (LCI6324.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Italian B1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Paolo Schimmenti (õpetamise keel: itaalia keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises itaalia keeles B1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: teadmised foneetikast, ortograafiast ja kirjavahemärkidest, ebareeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, abiverbid avere ja essere, mineviku kesksõna, gerundiivi, kindla kõneviisi täismineviku ja lihttuleviku moodustamine ja kasutamine, asesõnalised verbid; rõhulised isikulised asesõnad, arvsõnad. Eessõnad ja nende artikliga liitunud vormid.
Suuline väljendusoskus: õpitakse rääkima oma õpingutest ja tööst.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas itaalia keele B1.1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes jutustavates tekstides;
- tunneb ära ja moodustab õpitud grammatilisi vorme, mõistab igapäevakõnet, loeb ilukirjanduslikke tekste;
- suudab lugeda korrektselt itaaliakeelseid tekste;
- suudab sooritada B1.2 tasemeeksami.
Õppejõud
Paolo Schimmenti, Ülar Ploom
space