Itaalia keel B1.2 (LCI6324.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Italian B1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Evelina Valitutto (õpetamise keel: itaalia keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises itaalia keeles B1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: teadmised foneetikast, ortograafiast ja kirjavahemärkidest, ebareeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, abiverbid avere ja essere, mineviku kesksõna, gerundiivi, kindla kõneviisi täismineviku ja lihttuleviku moodustamine ja kasutamine, asesõnalised verbid; rõhulised isikulised asesõnad, arvsõnad. Eessõnad ja nende artikliga liitunud vormid.
Suuline väljendusoskus: õpitakse rääkima oma õpingutest ja tööst.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas itaalia keele B1.1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes jutustavates tekstides;
- tunneb ära ja moodustab õpitud grammatilisi vorme, mõistab igapäevakõnet, loeb ilukirjanduslikke tekste;
- suudab lugeda korrektselt itaaliakeelseid tekste;
- suudab sooritada B1.2 tasemeeksami.
Õppejõud
Kristiina Rebane
space