Prantsuse keel C1.2 (LCF6332.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel C1.2
Õppeaine nimetus inglise k
French C1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises prantsuse keeles C1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: suuline väljendusoskus. Arutelud päevakajalistel teemadel. Ettekanded ning diskussioon prantsuse keeles.
Kirjalik väljendusoskus: lühikesed esseed tunnis arutletud teemadel. Vigade parandamine ning analüüsimine tunnis.
Lugemine, kuulamine, aru saamine: prantsusekeelsete tekstide lugemine, helisalvestiste kuulamine.
Iseseisev töö: kuulamine, sõnaraamatute kasutamine, kirjalik väljendusoskus, kirjalik väljendusoskus, tagasiside.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas prantsuse keele C1.1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab korrektselt kasutada nii suuliselt kui kirjalikult prantsuskeelseid artikleid, eessõnu ja asesõnu;
- oskab prantsuse keeles ladusalt ja spontaanselt, liigselt sõnu otsimata kõneleda ja suhelda;
- suudab kirjutada grammatiliselt korrektse prantsuskeelset teksti, kasutades laialdast sõnavara ja kirjakeelele omaseid konstruktsioone.
- suudab aru saada mahukatest ning keerulistest tekstidest ja neid analüüsida nii süntaktilisest kui semantilisest aspektist;
- suudab jälgida, aru saada ja ümber jutustada autentseid suulisi tekste (nt dialoogid, raadiosaated, teleuudised, jne).
Õppejõud
Ana Sofia Chermont de Magalhaes
space