Prantsuse keel C1.2 (LCF6332.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel C1.2
Õppeaine nimetus inglise k
French C1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises prantsuse keeles C1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: suuline väljendusoskus. Arutelud päevakajalistel teemadel. Ettekanded ning diskussioon prantsuse keeles.
Kirjalik väljendusoskus: lühikesed esseed tunnis arutletud teemadel. Vigade parandamine ning analüüsimine tunnis.
Lugemine, kuulamine, aru saamine: prantsusekeelsete tekstide lugemine, helisalvestiste kuulamine.
Iseseisev töö: kuulamine, sõnaraamatute kasutamine, kirjalik väljendusoskus, kirjalik väljendusoskus, tagasiside.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas prantsuse keele C1.1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab korrektselt kasutada nii suuliselt kui kirjalikult prantsuskeelseid artikleid, eessõnu ja asesõnu;
- oskab prantsuse keeles ladusalt ja spontaanselt, liigselt sõnu otsimata kõneleda ja suhelda;
- suudab kirjutada grammatiliselt korrektse prantsuskeelset teksti, kasutades laialdast sõnavara ja kirjakeelele omaseid konstruktsioone.
- suudab aru saada mahukatest ning keerulistest tekstidest ja neid analüüsida nii süntaktilisest kui semantilisest aspektist;
- suudab jälgida, aru saada ja ümber jutustada autentseid suulisi tekste (nt dialoogid, raadiosaated, teleuudised, jne).
Õppejõud
Aleksandra Ljalikova
space