Inglise keel C1.2 (LCE6332.HT)
space
Õppeaine kood
LCE6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keel C1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Proficiency English C1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine, sõnavara suurendamine, suulise ja kirjaliku vilumuse parandamine, grammatika lihvimine. Analüütiliste oskuste arendamine. Digitehnoloogiad akadeemilises kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevate tekstide analüüs: ilukirjandus, ajakirjandus, meedia, videomaterjal. Kirjutamise žanrid ja stiilid. Esseed ja tegelaste iseloomustused; loovkirjutamine. Ametlikud kirjastiilid. Arvamusartiklid. Aktuaalsete teemade käsitlemine (poliitika, meedia, internetimaailm, ökoloogia) ajakirjanduslike tekstide ja videomaterjalide põhjal. Arutelud ja ettekanded. Grammatika ja sõnavara harjutamine, tõlkeharjutused ja parafraseerimised.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on oluliselt parandanud oma grammatilisi oskusi ja suurendanud sõnavara;
- on võimeline kirjutama erinevaid tekste ning väljendama oma arvamuse korrektses ja ladusas inglise keeles;
- oskab näha teksti süvastruktuuri, peidetud (ka ülekantud) tähendust ilukirjanduslikus tekstis, seoseid tegelaste, olukordade ja erinevate elementide vahel tekstis;
- on kursis ingliskeelse meedia ja ajakirjandusega;
- orienteerub tänapäeva aktuaalsetes probleemides ja suudab nendel kaasa rääkida;
- omab digitehnoloogilisi oskusi ning suudab täita erinevat laadi veebipõhiseid ülesandeid.
Õppejõud
Dotsent Julia Tofantšuk
space