Muusikaajalugu II (KUM6030.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6030.FK
vana ainekood
KUM6030
Õppeaine nimetus eesti k
Muusikaajalugu II
Õppeaine nimetus inglise k
History of Music II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvuda seminarides Õhtumaade muusikaloo oluliste stiilide, žanrite, heliloojate, teoste ja arengusuundadega klassitsismist ja romantismist impressionismini ning arutada ajaloo kirjutamise põhiprintsiipe. Arendada oskust kuuldeliselt eristada muusikaloo erinevate perioodide stiile, tutvuda ajastu tähtsamate meistrite loominguga. Arendada oskust koostada ja esitada E-koolikoti DigiÕppeVaramu muusikaajaloo õppematerjalide eeskujul praktilisi tegevusülesandeid, sh iseseisvat analüüsi, rühmatööd, rollimänge ja dialooge.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
T(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)
Seminaride teemad:
18. ja 19. sajandi muusika. Kuidas kirjutada muusikaajalugu? Periodiseerimine, autoripositsioon, intertekstuaalsus, historiograafia. Charles Burney. Klassitsism: mõisted ja printsiibid, žanrid; Mannheimi koolkond; Viini klassikud. Romantism ja hilisromantism: mõisted ja printsiibid, absoluutne ja programmiline muusika, žanrid. Impressionism: Debussy, Ravel. Koori- ja uus kirikumuusika, Klahvpillimuusika.
Kõik seminarid, sh lugemis- ja kuulamisseminarid ning musitseerimisepraktikumid on kohustuslikud. Auditoorne töö eeldab regulaarset kohalolu ja kaasatöötamist, samuti iseseisvat tööd väljaspoolt auditoorseid seminare.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet 18. ja 19. sajandi stiilidest, žanritest, heliloojatest ja peamistest arengusuundadest;
- tutvub erinevate tekstide kaudu ajaloost kirjutamise põhiprintsiipidega ja oskab koostada muusikaajaloo õppematerjale praktiliste tegevusülesannete näol;
- on võimeline kuuldeliselt määratlema erinevaid stiile ja tunneb tähtsamaid heliloojaid ja teoseid läbi musitseerimise ja teoste põhjendatud reflekteerimise.
Õppejõud
Gerhard Lock MA (vastutav õppejõud), Raul Talmar (MA), Pille Saar (MA)
Lisainfo
Kirjanduse läbitöötamine ja omandamine (3 lugemisseminari ettevalmistava veebipõhise vormiga koos kollektiivsete aruteluga, kirjalik eksam); muusika äratundmine (3 kuulamistesti); muusikaloo didaktika omandamine (koostada DigiÕppeVaramu taoline materjal: TELL/SHOW/ASK, 2–3 üliõpilast); ühisettekanne Digimaterjali tutvustamiseks (2–3 üliõpilast).
space