Riigikaitseõpetuse didaktika (KAV6205.HR)
space
Õppeaine kood
KAV6205.HR
vana ainekood
KAV6205
Õppeaine nimetus eesti k
Riigikaitseõpetuse didaktika
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of National Defence
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused riigikaitse õpetamise eesmärkide, printsiipide ja õpisisu mõistmiseks ning otstarbekate õppemeetodite valikuks ja rakendamiseks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Riigikaitse õpetamise ajalugu. Didaktika mõiste ja aspektid. Didaktiline süsteem ja selle komponendid. Didaktika põhiprintsiibid. Õpikäsitlused. Aktiviseeriv õpikeskkond ja selle kujundamine. Sotsiaalne ja füüsiline õpikeskkond. Riigikaitse õpetuse eesmärgid ja sisu lähtuvalt gümnaasiumi riiklikust õppekavast. Õppetöö planeerimine, õpetaja töökava, ainekava. Läbivad teemad ja lõiming teiste ainetega. Riigikaitseõpetuse seosed teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega. Õppetund, õppetunni eesmärgid, etapid, tunni kavandamine ja ettevalmistamine, tunnikonspekti koostamine. Õppevara. Tagasiside. Riigikaitseõpetuse õppetegevuse organiseerimise vormid. Õppemeetodid ja metoodikavõtted riigikaitse õpetamisel.
Iseseisva tööna koostab õppija ühel valitud riigikaitselisel teemal didaktiliselt otstarbeka tunnikonspekti.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab riigikaitseõpetuse eesmärki ja õpisisu ning aine õpetamise üldprintsiipe;
- teab riigikaitseõpetuse lõimimisvõimalusi teiste ainetega;
- oskab kavandada ja ettevalmistada õppetundi ning koostada tunnikonspekti;
- oskab aine õpetamisel valida ja rakendada otstarbekaid õppemeetodeid ja õpivõtteid.
Õppejõud
lektor Meidi Sirk, pedagoogikamagister
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space