Riigikaitseõpetaja praktika (KAV6206.HR)
space
Õppeaine kood
KAV6206.HR
vana ainekood
KAV6206
Õppeaine nimetus eesti k
Riigikaitseõpetaja praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Teaching Practice of National Defence
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua üliõpilasele võimalused:
- õpetamiskogemuse ja omandatud teadmiste sidumiseks koolitegelikkusega ning arenemiseks riigikaitse õpetajana;
- kogemuste saamiseks ja enese arendamiseks õpetaja tööga seotud valdkondades nagu õppimise juhtimine, õpilase arengu toetamine, sotsiaalsed oskused ja omadused;
- professionaalse arengu kavandamiseks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Riigikaitseõpetuse praktikal on üliõpilasel võimalus kogeda õpetaja rolli reaalses koolikeskkonnas ja siduda omandatud teadmised koolitegelikkusega. Praktika käigus valmistab üliõpilane ette ja viib läbi 10 riigikaitse tundi tuginedes gümnaasiumi riiklikule õppekavale, ainekavale ning omandatud aine- ja didaktikaalastele teadmistele ja oskustele. Iseseisva tööna koostab üliõpilane kõikideks tundideks tunnikonspektid, õppetunni plaanid ja vajalikud õppevahendid.
Üliõpilane koostab kõikidest iseseisva töö nõuetes kirjeldatud praktikamaterjalidest praktikamapi ja esitab selle juhendavale õppejõule ühe nädala jooksul pärast praktika lõppemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab arvestada õppe- ja kasvatusprotsessi planeerimisel gümnaasiumi riikliku õppekavaga;
- loob õpetades seoseid erinevate ainete ja teemavaldkondade vahel;
- kasutab õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisel ainealaselt õigeid ning õppija eripärale ja eale vastavaid teadmisi, sõnavara ja meetodeid;
- analüüsib õppe- ja kasvatusprotsessi ning oma tegevust vastavalt kavandatud eesmärkidele ja alusdokumentidele, oskab sellest lähtuvalt planeerida edasist tegevust, arvestab praktikamapi koostamisel sisuliste ja vormistuslike nõuetega;
- järgib viisakusreegleid ja kooli tegevustavasid, juhindub õpetajaeetikast, teeb praktikal koostööd juhendajatega jt praktikaga seotud inimestega.
Õppejõud
Õppejõud Meidi Sirk, pedagoogikamagister
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space