Eesti riigikaitse korraldus (KAV6203.HR)
space
Õppeaine kood
KAV6203.HR
vana ainekood
KAV6203
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti riigikaitse korraldus
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian National Defence
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam laiapindse riigikaitse põhimõtetest, eesmärkidest ja ülesannetest ning oskus neid seostada Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti riigikaitse juhtimine. Riigikaitse korraldus ja ülesehitus. Sõjalise kaitse korraldus. Riigikaitse alusdokumendid. Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitus ja ülesanded. Väeliigid. Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu sümboolika ning traditsioonid.
Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Riigikaitse eesmärk ja ülesanded. Eesti esmane iseseisev kaitsevõime. Laiapindne riigikaitse. Tsiviilsektori toetus sõjalisele kaitsele. Kaitsepoliitika rahvusvaheline ja riigisisene mõõde. Eesti seisund rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas. Eesti riigikaitset mõjutavad julgeolekuohud. Küberjulgeolek.
Eesti osalemine NATO-s ja EL-is. Kollektiivne kaitse ja kollektiivne julgeolek. NATO kollektiivkaitse. EL-i ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika.
Elanikkonnakaitse. Eesti sisejulgeoleku ja elanikkonnakaitse põhialused ja eesmärgid.
Kaitseväeteenistus. Kutsealusena arvele võtmine ja tegevteenistuskõlblikkuse määramine. Kutsealuse õigused ja kohustused. Ajapikendus ja ajateenistusse kutsumisest vabastamine. Ajateenistusse kutsumine. Asendusteenistus. Kaitseväelase elukutse. Teenistus reservis. Vaidluste lahendamine ja vastutus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab Eesti riigikaitse korraldust ja laiapindse riigikaitse põhimõtteid;
- teab Eesti riigikaitse eesmärke ja ülesandeid;
- teab kaitseväeteenistuse olemust, kutsealuse õigusi ja kohustusi;
- oskab seostada riigikaitse eesmärke ja ülesandeid Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga;
- oskab kirjeldada Eesti riigikaitse juhtimist ja ülesehitust;
- oskab omandatud teadmisi edasi anda gümnaasiumiastme õpilastele.
Õppejõud
Õppejõud R.Semjonov (MA), J.Vseviov (MA), M.Maigre (MA), P.Saar (MA), K.Rikko (MA)
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space