Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid (KAT7044.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7044.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid
Õppeaine nimetus inglise k
Emotional and Social Aspects of Learning
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on:
- toetada teaduspõhise arusaama kujunemist sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside olemusest ja toimimisest erinevas vanuses õppijal (sh. õpetaja ise);
- toetada arusaama kujunemist õppimise emotsionaalsete ja sotsiaalsete aspektidega arvestamise olulisusest ning õpetaja võimalustest toetada õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside arengut;
- suunata õpetajaks õppijaid mõtestama õpetaja rolli grupi juhina ja grupiprotsesside mõjutajana seotuna sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside arenguga;
- kujundada arusaama kriisiolukordade ennetamisvõimalustest ning toetada valmisoleku tekkimist koostöiseks sekkumiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse õppimise emotsionaalsete ja sotsiaalsete aspektide olemust ning mõtestatakse nende teemade käsitlemist üksiku õppija kontekstis ning ka klassi ja kooli kontekstis (sh suhtlemine lapsevanematega). Täpsemalt mõtestatakse sotsiaal-emotsionaalsete protsesside arengut (seotuna aju arenguga) ning ümbritseva keskkonna rolli arengu toetamisel. Samuti käsitletakse õpetaja võimalusi luua keskkond, mis toetaks parimal moel õppija sotsiaalsete ning emotsionaalsete protsesside arengut. Eraldi analüüsitakse grupiga töötamise eripärasid ning õpetaja võimalusi käsitlemaks gruppi kui ressurssi. Kursusel pööratakse tähelepanu ka õpetaja enda professionaalsele arengule ning heaolule ja teadlikkusele sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside kontekstis. Lisaks läbitakse kriisiolukorras käitumise põhimõtteid.
Aine läbimine eeldab samaaegset registreerumist ainesse KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I või YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I ning praktikaülesannete sooritamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teadvustab oma vastutust emotsionaalselt toetava ja kaasava õpikeskkonna kujundajana;
- analüüsib õpetaja võimalusi sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside arengu toetamisel klassiruumis;
- teadvustab grupis töötamise oskuse olulisust õppimise eeldusena ja oskab toetada koostöise grupi kujunemist;
- oskab märgata enda ja teiste emotsionaalset seisundit ning hinnata sotsiaalsete- ja emotsionaalsete oskuste rolli erinevates õpisituatsioonides toimetulekul (sh suhtlemine kolleegide ja lapsevanematega);
- mõistab, oskab kasutada, reflekteerib enda suhtlemisoskuste (sh aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, konfliktide juhtimine, suhtlemistõkked, sotsiaalne taju, esinemisoskus, suhtlemine erinevates gruppides) mõju igapäevases töös õpetajana;
- kirjeldab sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside sisulisi (sh arengulisi) aspekte toetudes teaduspõhistele teadmistele hariduspsühholoogiast;
- oskab märgata ja on teadlik kriisiolukordade ennetamisvõimalustest ning omab valmisolekut koostöiseks sekkumiseks.
Õppejõud
Elina Malleus
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/21.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/21.FK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/20.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/20.FK)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/19.FK)
Kunstiõpetaja (KUKAM/19.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
space