Õpingud ja karjäärivõimalused haridusvaldkonnas (KAT6008.HR)
space
Õppeaine kood
KAT6008.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpingud ja karjäärivõimalused haridusvaldkonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Studies and Career Opportunities in Educational Field
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade õppimist ja õpetamist mõjutavatest teguritest ühiskonnas.
Anda üliõpilasele võimalus analüüsida ja mõtestada oma senist haridusteed ja kavandada oma tugevustest lähtuvaid õpinguid tulevikus
Anda ülevaade õppimist ja arengut mõjutavatest alusväärtustest, teadmistest ja oskustest.
Kujundada arusaam hariduse rollist ühiskonnas, erinevatest õpiteedest ning karjäärivõimalustest läbi õpetajahariduse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine annab ülevaate õpingutest ja karjäärivalikustest haridusvaldkonnas. Käsitletakse õppimise mõju inimesele, ühiskonnale ja kultuurile. Kursuse on abiks oma õppimiskogemuste mõtestamisel ning teadlikul enesearendamisel. Käsitlemist leidvad teemad: Tulevikuõppimine. Mina ja identiteet. Sotsiaalne õppimine. Õpikogukonnad, suhtlemine ja koostöö. Õppiv inimene, õppiv organisatsioon, õppiv ühiskond. Erinevad õpikeskkonnad. Hariduspoliitika Eestis. Kultuurinormid ja väärtused. Hariduse kvaliteet ja jätkusuutlikkus. Hariduse üleilmastumine. Kõik teemad pakuvad võimalusi eneserefleksiooniks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on teadlik oma õppimist ja arengut mõjutavatest alusväärtustest, teadmistest ja oskustest ning oskab püstitada nendest lähtuvalt isiklikke arengueesmärke.
- on teadlik hariduse rollist ühiskonnas, erinevatest õpiteedest ning karjäärivõimalustest läbi õpetajahariduse.
- teab õppimist ja õpetamist mõjutavaid tegureid ühiskonnas ning oskab analüüsida nendevahelisi seoseid
- oskab kursusel saadud teadmisi kasutada enesekohaste arusaamade analüüsimisel, tõlgendamisel ja mõtestamisel.
Õppejõud
Sandra Fomotškin
space