Matemaatikadidaktika I (KAL7027.HR)
space
Õppeaine kood
KAL7027.HR
vana ainekood
KAL7027
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatikadidaktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Mathematics I
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua matemaatikadidaktika teoreetiliste aluste tutvustamise ja praktiliste tegevuste kaudu võimalused matemaatika õpetamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks tööks põhikooli esimeses astmes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatikadidaktika struktuur, matemaatikaõpetuse kontseptsioon. Põhimõisted ja – tegevused matemaatikas. Matemaatika sisu, õppemeetodid ja – vahendid. Matemaatikatunni struktuur, mängu osa matemaatika õpetamisel. Matemaatika Põhikooli riiklikus õppekavas. Üldpädevused, lõimimine ja läbivad teemad. Matemaatika õpetamist aktiviseerivad võtted. Arvude õpetus. Liitmine ja lahutamine. Ühetehtelised tekstülesanded. Naturaalarvud 0-10 000. Peast- ja kirjaliku arvutamise eeskirjad. Korrutamine ja jagamine. Korrutustabel. Murrud. Geomeetria. Mõõtmine. Probleemülesanded. Erinevad tööviisid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- seostab teoreetilised teadmised ainest matemaatiliste teadmiste ja oskuste praktilise õpetamisega esimeses kooliastmes ning juhendab õppimist eakohaselt;
- kasutab korrektset terminoloogiat;
- arvestab individuaalseid eripärasid ning kaasab lapsi aktiivselt õppetegevusse kasutades selleks mängulisi võtteid ja praktilisi tegevusi;
- seostab, analüüsib ja hindab erinevaid didaktilisi lahendusi ja nende otstarbekust;
- oskab matemaatikatundi planeerida ja planeeritut praktikas realiseerida.
Õppejõud
PhD Sirje Piht
space