Didaktika alused (KAL7008.HR)
space
Õppeaine kood
KAL7008.HR
vana ainekood
KAL7008
Õppeaine nimetus eesti k
Didaktika alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Didactics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada õppija valmisolekut vastava kooliea õpilaste ealistest iseärasustest tuleneva õppeprotsessi spetsiifika tundmaõppimiseks ja omandamiseks;
Luua võimalused õppetöö/õppeprotsessi planeerimise-, organiseerimise- ning juhtimisoskuse omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Didaktika mõiste, olemus, ringmudel, didaktika seos teiste ainetega. Õpikäsitlused, õppekava teoreetilised alused, õppekava didaktika osana. Didaktika põhi- ja kaasaegsed probleemid, deskriptiivne ja normatiivne didaktika. Didaktika üldised/klassikalised printsiibid. Õppetöö planeerimine, õpetusühik/õppetund, õppetunni eesmärgid, etapid. Õpetuse põhioskused. Õpetusmeetodid ehk tööviisid, nende valik ja eemärgid. Integratsioonipõhimõte. Teematervikutele tuginev õpetamine põhikooli (I astmel). Projektõpe. Hindamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab õppeprotsessi eesmärgistada ja kavandada vastavalt kaasaegse õpetamise põhimõtetele, arvestades õpilaste ealisi ja muid iseärasusi;
- omab põhjendatud õpetamisvõtete repertuaari;
- oskab kohaselt suhelda õpilastega õppe- ja õpiprotsessi tõhustamise eesmärgil;
- suudab läbiviidud õppetööd analüüsida.
Õppejõud
dots Anne Uusen
space