Matemaatikadidaktika II (KAL7030.HR)
space
Õppeaine kood
KAL7030.HR
vana ainekood
KAL7030
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatikadidaktika II
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Mathematics II
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teoreetiliste ja praktiliste aluste loomine matemaatika õpetamiseks II kooliastmes; tutvumine õppeaine sisuga; matemaatika õpetamise eesmärgistamine ja seostamine igapäevaeluga; tutvumine erinevate metoodilise võtetega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mõtlemise arendamine matemaatika tundides. Suuruse mõiste kujundamine: mõõtmised ja mõõtühikud, erinevad geomeetrilised kujundid.Tekstülesannete koostamine, analüüs ja lahendamine. Diagrammülesanded, nende koostamine. Naturaalarvud üle miljoni: võrdlemine, ümardamine. Erinevad tüüpülesanded. Arvavaldis, tähtavaldis. Kümnendmurrud: lugemine, kirjutamine, arvutamine, võrdlemine, ümardamine. Harilikud murrud: liht-ja liigmurd, taandamine, teisendamine, võrdlemine. Ülesanded harilike murdudega. Praktilised tööd.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab teise kooliastme matemaatika teemasid ja nende sisu;
- omab didaktikaalaseid teadmisi aine õpetamiseks;
- oskab matemaatikat õpetada läbi uuriva ja avastava õppe;
- suudab rakendada erinevaid metoodilisi võtteid.
Õppejõud
PhD Sirje Piht
space