Erivajadustega õppija (KAE6070.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6070.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erivajadustega õppija
Õppeaine nimetus inglise k
Students with Special Needs
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused väärtustava hoiaku kujunemiseks tööks erivajadustega õppijatega kaasava hariduse kontekstis.
Toetada valmisoleku kujunemist eetilistele tõekspidamistele rajatud teadlikule tegevusele kutsetöös
Luua eeldused teadmiste omandamiseks erivajadusega õppija kohta
Toetada oskust analüüsida reflekteerivalt oma kutsealaseid eeldusi töötamiseks erivajadustega inimestega
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erilisus ja ühiskond: hoiakud, motiivid ja suhtumised erivajadustega inimeste kohtlemisel, hariduslike erivajadustega õppijate õpetamine kaasava hariduse tingimustes. Haigus ja puue, elukaarepõhine lähenemine õppijale. Hariduslikud erivajadused, kõne-, intellekti-, kuulmis-, nägemis- ja liikumishäiretega, õpi- ja käitumisraskustega, autismispektrihäirega õppija märkamine ja esmane sekkumine, toetamine õppe- ja kasvatusprotsessis. Puuetega inimeste kaitse ja seadusandlik raamistik.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teoreetilisi teadmisi hariduslike erivajadustega õppijate märkamise ja toetamise esmastest võtetest;
- tunneb üldisi hariduspoliitilisi suundumusi erivajaduste kontekstis, orienteerub eripedagoogikas käibel olevates mõistetes, tunneb õpetuse kohandamise ja modifitseerimise esmaseid põhimõtteid;
- oskab formuleerida, presenteerida ja argumenteerida asjakohaseid seisukohti oma erialast lähtuvalt;
- omab eetilistel tõekspidamistel rajanevat teadlikkust; väärtustab erivajadustega õppija õigusi ja arutleb arendamisvõimaluste võimaluste üle ühiskonnas;
- analüüsib reflekteerivalt oma kutsealaseid eeldusi, kogemusi ja võimalusi.
Õppejõud
Kadi Lukanenok, MA
space