Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad (INT7153.DT)
space
Õppeaine kood
INT7153.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad
Õppeaine nimetus inglise k
Information and Knowledge Management Theories and Practice
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Arendada teadmisi ja analüütilisi oskusi info- ja teadmusjuhtimise põhimõtetest, protsessidest, meetoditest ja tehnoloogiatest soodustamaks organisatsiooni tasandil õppimise korraldamist. Süvendada arusaamist mõistetest, teooriatest, käsitlustest, kontseptuaalsetest mudelitest, uurimismeetoditest ning praktikatest, nende vajalikkusest organisatsioonile, kogukonnale ja üksikisikule. Analüüsida info- ja teadmusjuhtimise arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja nende lahendusvõimalusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Info- ja teadmusjuhtimise olemus, mõisted, käsitlused, teooriad, kontseptuaalsed mudelid ning praktikad. Info- ja teadmusjuhtimise arenguetapid ja neile iseloomulikud tunnused. Info- ja teadmusjuhtimise protsessid ja mehhanismid, süsteemid ja tehnoloogiad; teadmusjuhtimine ja õppiv ning teabeküllane organisatsioon, infokultuur, infokäitumine, infopädevus, praktikakogukonnad, info- ja teadmiste vahendamise võrgustikud ja virtuaalsed organisatsioonid; infopoliitika ja -strateegiad, info- ja teadmusjuhtimise hindamise meetodid, info ja teadmusaudit. Info- ja teadmusjuhtimise infrastruktuur. Info- ja teadmusjuhtimise arengusuunad, aktuaalsed probleemid ja nende lahendusvõimalused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab info- ja teadmusjuhtimise eesmärke ja vajalikkust organisatsioonis/kogukonnas;
- omab ülevaadet info- ja teadmusjuhtimise rollist, võimalustest, keskkondadest ja tehnoloogiatest;
- mõistab organisatsioonis, võrgustikes ja kogukondades toimuvaid teadmusjuhtimise protsesse;
- oskab valida ja kombineerida keskkondi/tehnoloogiaid info- ja teadmusjuhtimiseks organisatsioonis/kogukondades;
- oskab algatada ja korraldada info- ja teadmusjuhtimise protsessi organisatsioonis/kogukonnas;
- oskab seostada info- ja teadmusjuhtimist teiste teadusvaldkondadega ning ära tunda ja luua interdistsiplinaarseid seoseid;
- suudab kriitiliselt, süsteemselt mõelda, iseseisvalt töötada ning probleeme püstitada ja lahendada info- ja teadmusjuhtimise valdkonnas;
- suudab osaleda erialases diskussioonis ning suhelda erinevate sihtgruppidega ning olla pädevalt võimeline edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel nii eesti kui ka inglise (või mõnes muus) keeles.
Õppejõud
prof Sirje Virkus, PhD
Lisainfo
Eksami sooritamiseks on vajalik rühmatöö ning kõigi praktiliste ülesannete
õigeaegne esitamine. Eksami koondhindes arvestatakse: (1) Iseseisvaid praktilisi töid lühikokkuvõtetena (2) Osalemist ja panust aruteludes (Moodles ja auditooriumis) (3) Organisatsiooni teadmusjuhtimise analüüsi (4) Rühmaprojekti ja panust projektimeeskonnas (5) Kaasüliõpilaste rühmaprojekti analüüsi ja hindamist.
space