Infoteaduste uurimismeetodid (INT6003.DT)
space
Õppeaine kood
INT6003.DT
vana ainekood
INT6003
Õppeaine nimetus eesti k
Infoteaduste uurimismeetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Research Methods in Information Studies
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teoreetilise baasi kujunemist uurimistöö läbiviimiseks infoteaduse alal;
Toetada kriitilise mõtlemise, analüüsioskuse, suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskuse kujunemist;
Toetada bakalauerusetöö projekti kirjutamist ja esitlemistÕppeaine sisu lühikirjeldus
Teadusliku uurimistöö olemus, selle iseloomulikud tunnused. Uurimistöö teadusfilosoofilised lähtekohad. Uurimistöö käik. Teema leidmine. Kirjanduse ülevaate koostamine. Probleemi püstitamine, uurimisküsimuste sõnastamine. Erinevad uurimismetodoloogiad ja uuringudisainid/strateegiad infoteadustes. Andmekogumine ja selle meetodid kvantitatiivse ja kvalitatiivse lähenemise puhul infoteaduslikus uurimuses. Andmete analüüs ja tõlgendamine. Tekstianalüüsi tehnikad: kontentanalüüs, temaatiline analüüs, diskursuse analüüs ja nende rakendamine infoteaduses. Uurimistöö tulemuste usaldusväärsus ja kehtivus. Statistiliste andmete esitamine. Uurimuse kirjutamine ja vormistamine. Viitamistehnika.
Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine ja analüüs, praktiliste tööde tegemine auditooriumis ja e-õppe keskkonnas – tekstide analüüs, konkreetsete meetodite rakendamise harjutused.
Bakalaureusetöö projekti (15-20 lk) koostamine ja esitlus. Bakalaureusetöö projekt koostatakse ja vormistatakse vastavalt TLÜ Digitaaltehnoloogia Instituudi üliõpilaste uurimistööde juhendile.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
omab teadmisi teadustöö olemusest ja selle filosoofilistest lähtekohtadest;
omab teadmisi uurimustöö metodoloogiatest, uuringudisainidest/strateegiatest ning konkreetsetest andmekogumise ja analüüsi meetoditest, oskab valida uurimistöö meetodeid infoteadusliku uurimistöö tarbeks ning neid praktiliselt rakendada;
suudab koostada bakalauerusetöö kirjutamist ettevalmistava projekti, seda esitleda ja kaitsta
Hindamismeetodid
Bakalaureusetöö projekti kirjutamine ja esitlemine

Õppejõud
dots A. Möldre, lekt S. Metsar
Asenduskirjandus
Kidron, A. (2008). Uurija käsiraamat : mis ja milleks? Kuidas? Mis meetodil? Tallinn : Mondo.
Kuhn, T. (2003). Teadusrevolutsioonide struktuur. Tartu: Ilmamaa.
Beck, S.E., Manuel, K. (2008). Practical research methods for librarians and information professionals. New York; London: Neal-Schuman Publisher.
Gorman, G. E. (2005). Qualitative research for the information professional : a practical handbook. London : Facet Publishing.
Williamson, K., Johanson, G. (ed.). (2013). Research methods : information, systems and contexts. Prahran (Vic.) : Tilde University Press.space