Veebimeetria ja veebiuuringud (INT6079.DT)
Õppeaine kood
INT6079.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Veebimeetria ja veebiuuringud
Õppeaine nimetus inglise k
Webometrics and Web Studies
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks meetrikauuringutest ning nendes kasutatavatest lähenemistest
- Luua eeldused teadmiste kujunemiseks veebi kvantitatiivse ja kvalitatiivse uurimise alustest
- Luua võimalused praktiliste oskuste kujunemiseks lihtsamate veebi mõõtmise võtete ning kvalitatiivse analüüsi kasutamisel
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meetrikauuringutes kasutavad mõisted: bibliomeetria, informeetria, stsientomeetria, veebimeetria ning veebianalüütika. Andmete kogumine veebist ja selleks kasutatavad tööriistad. Veebi uurimisel kasutavad võtted: võrgustike ja linkide uurimine ning analüüs; mõju hindamine veebis, kommentaaride ja meelsusanalüüs. Blogide ja Twitteri analüüsi võimalused. Veebitekstide tihe kirjeldus. Traditsiooniliste publikatsioonide uurimise võimalused veebikeskkonnas. Webometric Analyst, SocSciBot, Google Trends, Google Analytics jm tarkvara kasutamine. Veebi uurimise kvalitatiivsed võtted, digitaalne etnograafia.
Iseseisev töö
Teemakohase kirjanduse lugemine ja analüüsimine, praktiliste tööde tegemine
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
● tunneb meetrikauuringute, sealhulgas veebimeetria olemust ja sellega seotud mõisteid;
● teab veebi statistilise analüüsi peamisi võtteid;
● tunneb veebisisu kvalitatiivse uurimise võimalusi;
● oskab rakendada lihtsamaid veebi mõõtmise ja kvalitatiivse analüüsi meetodeid.
Hindamismeetodid
Arvestuse aluseks on nõuetekohaselt sooritatud praktilised tööd
Õppejõud
dots A.Möldre
Asenduskirjandus
Ess, C. M., Dutton, W. D. (2013). Internet Studies: Perspectives on a rapidly developing field. New Media and Society, 29 April
http://nms.sagepub.com/content/early/2013/04/24/1461444812462845
Fielding. N., Lee, R. M. (2008).Qualitative e-Social Science/Cyber-Research. In: The SAGE Handbook of Online Research Methods, pp. 491-507. (Andmebaasis Sage Research Methods).
Ledford, J., Teixeira, J. and Tyler, M. E. (2010). Google Analytics. Hoboken, N.J. : Wiley.
Murthy, D. (2008). Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies for Social Research. In: SAGE Internet Research Methods, pp. 53-71. (Andmebaasis Sage Research Methods)
Stuart, D. (2014). Web metrics for library and information professionals. London : Facet Publishing.