Seminaritöö (INT6025.DT)
Õppeaine kood
INT6025.DT
vana ainekood
INT6025
Õppeaine nimetus eesti k
Seminaritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Research Paper
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Arendada valitud teemale ja püstitatud uurimisülesannetele vastavate uurimismeetodite valimise, kogutud empiiriliste andmete analüüsimise ja mõtestamise oskusi;
Kinnistada erialase terminoloogia kasutamist;
Toetada akadeemilise kirjutamise oskuse omandamist;
Toetada uurimistöö suulise esitlemise ning teaduslikus diskussioonis osalemise oskuse arenemist;
Luua eeldused uurimistöö retsenseerimise oskuse väljakujunemiseks;
Arendada iseseisva töö oskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilased valivad seminaritöö teema aine INT6003 Infoteaduste uurimismeetodid raames. Selle aine käigus koostavad üliõpilased uurimistöö projekti, mis on aluseks seminaritöö kirjutamisele. Seminaritöö koostamine jätkub järgmisel õppeaastal. Üliõpilast nõustab ja toetab seminaritöö juhendaja. Üliõpilase ja juhendaja vastutus töö valmimisel on kirjdeldatud dokumendis Üliõpilaste uurimistööd TLÜ Infoteaduste Instituudis, mis on kättesaadav instituudi veebilehel (http://www.tlu.ee/files/arts/1688/UT%2004fed3cd8c800a37dd05d2731b4b8a12ef.pdf). Seminaritöö ülesehitus ja nõuded vormistamisele on kirjeldatud Üliõpilaste uurimistööde vormistamise juhendis (http://www.tlu.ee/files/arts/1688/Vormi6140f9b3395db2a3a7ee07e73da6add6.pdf). Seminaritöö maht on 30-40 lk.
Üliõpilane esitab töö juhendajale üle vaatamiseks vähemalt 7 tööpäeva enne töö esitamise tähtaega. Üliõpilasel on võimalik esitada oma uurimistöö kaitsmiseks 2 korda aastas: sügis- või kevadsemestril. Selleks registreerib üliõpilane end õppeassistendi juures töö kaitsmiseks kaks nädalat enne kaitsmise kuupäeva. Uurimistööde esitamise ja kaitsmise kuupäevad teeb instituut üliõpilastele teatavaks hiljemalt kaks kuud enne kaitsmiskuupäeva.
Seminaritöö kaitsmiseks esitab üliõpilane oma töö instituuti nii paberkandjal köidetuna (ei pea olema kõvaköide) ühes eksemplaris ja ka elektrooniliselt. Kaitsmiseks esitatud tööle on lisatud vormikohane kinnitus e. autorideklaratsioon. Seminaritöö kaitsmisele lubab üliõpilase juhendav õppejõud, kinnitades seda oma allkirjaga autorideklaratsioonil.
Kaitsmine on avalik ja toimub suuliselt instituudi õppejõududest koosneva kaitsmiskomisjoni ees. Seminaritöö retsenseeritakse kaasüliõpilase poolt. Retsensendi määrab instituut. Retsenseerimine toimub juhendi abil, mis on kättesaadav ülalmainitud dokumendis Üliõpilaste uurimistööd TLÜ Infoteaduste Instituudis.
Iseseisev töö
Seminaritöö kirjutamine ja esitlemine. Teise üliõpilase uurimistöö analüüs ning retsensiooni esitamine kirjalikult ja suuliselt.
Õppeaine õpiväljundid
Seminaritöö kirjutanud üliõpilane:
Oskab püstitada uurimisprobleemi ning uurimisülesandeid, valida ja kasutada andmete kogumiseks ja analüüsimiseks sobilikke uurimismeetodeid, analüüsida ja mõtestada kogutud empiirilisi andmeid, teha nende põhjal järeldusi;
Oskab kasutada erialast terminoloogiat;
Suudab kirjutada uurimistööle omases stiilis;
Oskab tutvustada oma uurimistööd suulise esitluse käigus ning suudab osaleda teaduslikus diskussioonis;
On pädev analüüsima uurimistööd ning kirjutama sellele retsensiooni akadeemislise kirjutamise reegleid silmas pidades;
On võimeline iseseisvalt töötama, kriitiliselt mõtlema ja uurimistöösse puutuvaid otsuseid langetama.
Hindamismeetodid
Eksam.


Õppejõud
Aile Möldre