Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks (IFI8005.DT)
space
Õppeaine kood
IFI8005.DT
vana ainekood
IFI8005
Õppeaine nimetus eesti k
Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks
Õppeaine nimetus inglise k
Multivariate Statistics: Methods for Classifying Variables and Cases
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused andmeanalüüsialaste täiendavate teadmiste omandamiseks neile, kes oma erialast või huvist ja suundumusest tingituna vajavad oskust tõlgendada andmeid koondavate mitmemõõtmelise statistika meetodite tulemusi ning lihtsamaid andmeid grupeerivaid mudeleid ka ise vastava tarkvara abil koostada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade tuntumatest sotsiaal- ja kasvatusteadustes kasutatavatest andmete grupeerimisele suunatud meetoditest: klasteranalüüs, faktoranalüüs, mitmemõõtmeline skaleerimine, diskriminantanalüüs. Lähtudes konkreetsetest andmetest ning uurimistöös kerkivatest probleemidest antakse ülevaade nimetatud statistiliste meetodite teoreetilisest baasist, rakendamise tingimustest ning meetodite rakendamisel saadavate tulemuste interpreteerimisest. Kursus sisaldab praktiliste andmeanalüüsi ülesannete lahendamist, milleks kasutatakse tuntud statistikapaketti SPSS. Kursuse põhiosa koosneb seminari tüüpi loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt eeldatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab kogemust andmeid koondavate mitmemõõtmeliste statistiliste mudelite koostamist eeldavate küsimuste püstitamiseks;
- mõistab käsitletud mitmemõõtmelise statistika meetodite olemust, teab nende rakendamise tingimusi ning oskab analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada;
- oskab valida vastavalt andmete tüübile ning andmete kohta esitatud küsimuse sisule sobivad analüüsi meetodid (käsitletud meetodite piires);
- oskab juhendmaterjali abiga kasutada vastavat tarkvara lihtsamate mudelite koostamiseks (käsitletud meetodite piires).
Õppejõud
prof Katrin Niglas
Lisainfo
Kontakttundides osalemine on väga soovitav, kuid lubatud on ka täiesti iseseisev aine omandamine eeldusel, et õppija osaleb sissejuhatavas seminaris, kus tutvustatakse aine sooritamise nõudeid. Seega, hindamisele pääsevad kõik ainele registreeritud tudengid vaatamata sellele, kas ja kui palju on nad õppetöö kontakttundides osalenud.
NB! Hindamiseks peab esitama iseseisva töö ja sooritama testi. Nii iseseisvat tööd kui testi võib esitada/sooritada kuni 2016.aasta kevadsemestri vahenädalal toimuva järeleksamini. Kui peale seda tähtaega pole positiivset sooritust, siis tuleb ainet uuesti kuulata (korduskuulamine on tasuta).
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/23.DT)
Demograafia (DIDD/23.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/23.LT)
Sotsioloogia (RASLD/23.YK)
Psühholoogia (PSPSD/23.LT)
Demograafia (DIDD/22.YK)
Psühholoogia (PSPSD/22.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/22.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/22.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Sotsioloogia (RASLD/22.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/21.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/21.HR)
Sotsioloogia (RASLD/21.YK)
Demograafia (DIDD/21.YK)
Psühholoogia (PSPSD/21.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/21.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/20.HR)
Ökoloogia (MLECD/20.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/20.DT)
Demograafia (DIDD/20.YK)
Psühholoogia (PSPSD/20.LT)
Sotsioloogia (RASLD/20.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/20.LT)
Psühholoogia (PSPSD/19.LT)
Sotsioloogia (RASLD/19.YK)
Demograafia (DIDD/19.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/19.DT)
Ökoloogia (MLECD/19.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/19.HR)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/19.LT)
Psühholoogia (PSPSD/18.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/18.HR)
Sotsioloogia (RASLD/18.YK)
Ökoloogia (MLECD/18.LT)
Demograafia (DIDD/18.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/18.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/18.DT)
Psühholoogia (PSPSD/17.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/17.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/17.DT)
Ökoloogia (MLECD/17.LT)
Demograafia (DIDD/17.YK)
Sotsioloogia (RASLD/17.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/17.LT)
Psühholoogia (PSPSD/16.LT)
Ökoloogia (MLECD/16.LT)
Demograafia (DIDD/16.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/16.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/16.HR)
Sotsioloogia (RASLD/16.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/16.LT)
Ökoloogia (MLECD/15.LT)
Psühholoogia (PSPSD/15.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/15.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/15.DT)
Sotsioloogia (RASLD/15.YK)
Demograafia (DIDD/15.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/14.DT)
Sotsioloogia (RASLD/14.YK)
Ökoloogia (MLECD/14.LT)
Psühholoogia (PSPSD/14.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/14.HR)
Demograafia (DIDD/14.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/13.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/13.HR)
Ökoloogia (MLECD/13.LT)
Psühholoogia (PSPSD/13.LT)
Sotsioloogia (RASLD/13.YK)
Demograafia (DIDD/13.YK)
Demograafia (DIDD/12.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/12.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/12.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/12.YK)
Sotsioloogia (RASLD/12.YK)
Psühholoogia (PSPSD/12.LT)
Ökoloogia (MLECD/12.LT)
Psühholoogia (PSPSD/11.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/11.HR)
Ökoloogia (MLECD/11.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/11.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/10.HR)
Ökoloogia (MLECD/10.LT)
Psühholoogia (PSPSD/10.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/10.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/09.HR)
Psühholoogia (PSPSM/10N.LT)
Psühholoogia (PSPSM/07.LT)
Psühholoogia (PSPSM/10-2.LT)
Psühholoogia (PSPSM/10.LT)
Psühholoogia (PSPSM/10-3.LT)
Psühholoogia (PSPSM/08.LT)
Psühholoogia (PSPSM/06.LT)
space