Teadusmetodoloogia (IFI8003.DT)
Õppeaine kood
IFI8003.DT
vana ainekood
IFI8003
Õppeaine nimetus eesti k
Teadusmetodoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Research Methodology
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
Katrin Niglas (eesti keel, inglise keel)
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused doktoritöö koostamiseks vajalike uurimismeetodite-alaste teadmiste omandamiseks ning kaasa aidata uurimismeetodite rakendamise ja nende kasutamise efektiivsuse hindamise oskuste kujunemisele.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad:
Teadusmetodoloogia filosoofilised alused. Uuringutüüpide klassifikatsioon ning põhijooned: teoreetilised, empiirilised ja rakendust loovad uurimused. Erinevad lähenemised empiiriliste uurimuste läbiviimiseks: kvalitatiivsed, kvantitatiivsed ja kombineeritud uuringudisainid. Valikuuring, eksperiment, etnograafia, põhistatud teooria, narratiivuuring, juhtumiuuring, tegevusuuring, arendusuuring. Uurimisstrateegiate ja -meetodite valik sõltuvalt uurimisprobleemi püstitusest.
Iseseisev töö
Kursuse iseseisev töö on eksami hinde aluseks ning koosneb kahest osast:
1) koostada kriitiline ülevaade (põhjalik retsensioon) ühe etteantud teaduspublikatsiooni (magistritöö, doktoritöö) kohta, keskendudes eeskätt kasutatud metodoloogiale;
2) koostada doktoritööks sobiva uurimuse metodoloogiline plaan
Jooksva iseseisva tööna tuleb etteantud seminarideks lugeda ja analüüsida määratud (Moodle keskkonnas kättesaadavad) akadeemilised artiklid valmistudes aruteluks.
Õppeaine õpiväljundid
On kursis ning mõistab diskursust, millest lähtuvad erinevate uurimisviiside ja –meetodite aluspõhimõtted;
Tunneb ja oskab võrdlevalt eristada põhilisi uuringute tüüpe lähtuvalt metodoloogilisest ülesehitusest;
Tunneb uuringutele esitatavaid põhilisi kvaliteedikriteeriume ning oskab nendest lähtuvalt hinnata uuringu kvaliteeti;
Oskab püstitada asjakohaseid uurimisküsimusi ning koostada uuringu metodoloogilise plaani kooskõlas püstitatud küsimustega;
Oskab uurimistööd struktureerida ning nõuetele vastavalt vormistada.
Hindamismeetodid
Eksam.
Hinne kujuneb iseseisva töö ja lahtiste küsimustega testi tulemuste põhjal. Positiivse hinde saamiseks on vajalik saada nii testi kui ka iseseisva töö tulemuseks vähemalt 51%. Hindamisele pääsevad kõik ainele registreeritud tudengid vaatamata sellele, kas ja kui palju on nad õppetöö kontakttundides osalenud.
Õppejõud
Katrin Niglas
Kohustuslik kirjandus
Kohustuslik kirjandus antakse kursuse käigus ning muudetakse kättesaadavaks veebikeskkonnas.
Lisainfo
Kontakttundides osalemine on väga soovitav, kuid lubatud on ka täiesti iseseisev aine omandamine eeldusel, et õppija osaleb sissejuhatavas seminaris, kus tutvustatakse aine sooritamise nõudeid ning registreerib end Moodle keskkonnas vastavale kursusele ning töötab läbi kursuse materjalid ja kirjanduse vastavalt programmile.
Need kuulajad, kes osalevad vähem kui kolmes seminaris seminaridest 3-7, peavad eksamile pääsemise eeldusena esitama KAKS kirjalikku ülevaadet IGAKS puudutud seminariks lugeda olnud artiklite kohta.
Asenduskirjandus
Creswell, J. W. (2002 või uuem) Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. London: Merrill, Prentice Hall.
Järvinen, P. (2001 või uuem) On Research Methods. Opinpajan Kirja: Tampere, Finland. ISBN 951-97113-9-2
Krathwohl, R. A. (1993) Methods of educational and social science research: An integrated approach. White Plains, NY: Longman.