Magistritöö seminar II (IFI7066.DT)
Õppeaine kood
IFI7066.DT
vana ainekood
IFI7066
Õppeaine nimetus eesti k
Magistritöö seminar II
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Thesis Seminar II
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Peeter Normak (eesti keel) tavaline kursus
Mart Laanpere (eesti keel) tavaline kursus
Kairit Tammets (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada erialase spetsialiseerumise väljakujunemist, praktiliste oskuste omandamist teadusliku uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel ning aidata saavutada valmisolekut magistritöö koostamiseks ja kaitsmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminari käigus toetatakse ja julgustatakse üliõpilase magistritöö kui terviku struktureerimist ja lõpule viimist. Üliõpilased tutvustavad seminaril oma magistritööde põhiseisukohti ja hetkeseisu, sealhulgas uurimuse raames kogutud andmete analüüsi ning uurimuse tulemuste sünteesi teoreetilise raamistikuga. Seminari käigus arutletakse ja reflekteeritakse teemaga seonduvaid aspekte, selle läbiviimise üksikuid etappe, uurimuse tugevusi ja nõrkusi, et luua valmisolek uurimistöö lõpetamiseks ja kaitsmiseks. Seminari käigus toimub üliõpilaste praktiline ettevalmistamine iseseisvaks teadustööks:
- Teadusteksti kirjutamine
- Uurimisandmete analüüs ja interpretatsioon seoses teoreetilise raamistikuga
- Järelduste tegemine
- Uurimistöö ettekanne ning teemaga seotud arutelu.
Iseseisev töö
Iseseisev töö koosneb magistritöö kui terviku tutvustamisest ning proovikaitsmisest.
Magistritöö käigus läbiviidud andmete analüüsi ja tulemuste osa koostamine ja tutvustamine. Konsultatsioonid toimuvad kontaktpäevadel või läbi sotsiaalse meedia jooksvalt kursuse toimumise ajal.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- Suudab praktiliselt läbi viia enda planeeritud uurimuse
- Oskab uurimistulemusi konkreetse uurimisteema valguses tõlgendada
- Oskab esitleda oma uurimistöö eesmärke, metoodikat ja tulemusi
- Suudab diskuteerida oma uurimistöö teemal
Hindamismeetodid
Arvestus (arvestatud/mittearvestatud). Magistritöö projekti tulemuste tutvustamine.
Arvestuse saamiseks peab osalema aktiivselt kõikides kontakttundides ning tutvustama oma magistritöö tulemusi. Magistritöö projekt loetakse arvestatuks, kui kursusel osaleja on täitnud magistritöö projekti koostamiseks etteantud osad ja nõuded (tutvustatakse esimesel kontaktpäeval). Magistritöö projektis sisalduvad viited teadusartiklitele peavad olema korrektselt vormistatud (soovitavalt APA6 viitamissüsteemi järgi).
Õppejõud
Kairit Tammets, Hans Põldoja, Peeter Normak
Kohustuslik kirjandus
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina;
Digitehnoloogiate instituut. (2016). Dokumendid ja juhendid. Loetud aadressil http://www.tlu.ee/et/Digitehnoloogiate­instituut/Oppetoo/Dokumendid
Lisainfo
Aktiivne osalemine kontakttundides on kohustuslik. Lisaks, arvestuse saamiseks on vajalik magistritöö käigus läbiviidud andmete analüüsi ja tulemuste osa koostamine ja tutvustamine ning kaastudengite magistritööde oponeerimine.
Asenduskirjandus
Määratletakse magistritöö juhendaja poolt vastavalt magistritöö teemale.