Magistritöö seminar I (IFI7065.DT)
Õppeaine kood
IFI7065.DT
vana ainekood
IFI7065
Õppeaine nimetus eesti k
Magistritöö seminar I
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Thesis Seminar I
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilaste erialase spetsialiseerumise väljakujunemist, praktiliste oskuste omandamist teadusliku uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel ning aidata saavutada valmisolekut magistritöö koostamiseks ja kaitsmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminari käigus toetatakse üliõpilaste individuaalsete huvide ja õppekavas läbitud materjali seostamist ning sobiva magistritöö teema valikut ja magistritöö raamistiku koostamist. Üliõpilased tutvustavad seminaril oma esialgseid magistritööde teemasid ja struktuuri, mille käigus arutatakse grupis valitud teemaga seonduvaid laiemaid ühiskondlikke, teoreetilisi ja metoodilisi aspekte, et luua magistritööle sobiv raamistik ning valmisolek uurimistöö läbiviimiseks.

Seminari käigus toimub üliõpilaste praktiline ettevalmistamine iseseisvaks teadustööks:
- uurimistöö koostamise praktilised alused;
- uurimisteema piiritlemine ja probleemi püstitamine;
- erialakirjanduse ning uurimismaterjali otsimine ja kasutamine;
- teoreetilise raamistiku loomine uurimistööle;
- uurimistöö metodoloogilised valikud ja meetodite rakendamine.
Iseseisev töö
Iseseisev töö koosneb esialgse magistritöö teema valikust, töö struktuuri planeerimisest ja esitamisest ning valitud teemat puudutavate teadustekstide lugemisest.

Magistritöö esialgse projekti koostamine ja tutvustamine. Konsultatsioonid toimuvad kontaktpäevadel või läbi sotsiaalmeedia jooksvalt kursuse toimumise ajal.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- oskab praktiliselt koostada uurimistöö plaani;
- suudab iseseisvalt leida teemaga seotud teoreetilisi allikaid;
- suudab luua teoreetilise raamistiku uurimistööle;
- valmistab ette esialgse uurimistöö kava.
Hindamismeetodid
Arvestus (arvestatud/mittearvestatud). Magistritöö esialgse projekti koostamine ja tutvustamine.

Arvestuse saamiseks peab osalema aktiivselt kõikides kontakttundides ning tutvustama oma magistritöö projekti. Magistritöö projekt loetakse arvestatuks, kui kursusel osaleja on täitnud magistritöö projekti koostamiseks etteantud osad ja nõuded (tutvustatakse esimesel kontaktpäeval) ja registreerinud magistritöö teema Digitehnoloogiate instituudis. Magistritöö projektis sisalduvad viited teadusartiklitele peavad olema korrektselt vormistatud (soovitavalt APA6 viitamissüsteemi järgi).
Õppejõud
Hans Põldoja
Kohustuslik kirjandus
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina;
Digitehnoloogiate instituut. (2019). Dokumendid ja juhendid. Loetud aadressil https://www.tlu.ee/dt/opingudoppetoo/dokumendid-ja-juhendid
Asenduskirjandus
Määratletakse magistritöö juhendaja poolt vastavalt magistritöö teemale.