Innovatsioonitehnoloogiad (IFI7055.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7055.DT
vana ainekood
IFI7055
Õppeaine nimetus eesti k
Innovatsioonitehnoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Innovation Technologies
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada kaasaegseid teoreetilisi käsitlusi ja parimaid praktikaid digi-innovatsiooni juhtimises organisatsiooni tasandil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Innovatsiooni mõiste ja liigid. Põhimõisted ja mudelid. Digi-innovatsioonipoliitika Eestis ja Euroopa Liidus: strateegiad, raportid, programmid, toetused. Teadus ja digi-innovatsioon. Loovus, ideed ja disainmõtlemine digi-innovatsiooni lähtekohana. Innovatsiooni omaksvõtt ja levik organisatsioonis. Organisatsiooni innovatsiooniküpsus ja selle hindamine. Õppiv organisatsioon, teadmusloome, tehnosiire, elulaborid. Organisatsiooni digi-innovatsioonistrateegia ja selle teostamine. Innovatsiooniportfoolio haldamine. Intellektuaalomandi kaitse. Innovatsiooniaudit.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- selgitab innovatsiooni käsitlusi, põhimõisteid, mudeleid;
- analüüsib Eesti ja EL digi-innovatsioonipoliitika raamdokumente, strateegiaid ja programme;
- uurib organisatsiooni innovatsiooniküpsust ja digi-innovatsiooni omaksvõttu organisatsioonis;
- koostab organisatsiooni digi-innovatsiooni strateegia;
- analüüsib organisatsiooni digi-innovatsiooni portfooliot ja intellektuaalomandi kaitset.
Õppejõud
vanemteadur Mart Laanpere
Lisainfo
Neli kontaktpäeva (loeng+seminar+praktikum) kombineeritud veebipõhise õppega (arutelud, rühmatööd ja individuaalülesanded Moodle keskkonnas)

Hindamisele pääsemise tingimuseks on kahe individuaalse ja ühe rühmatöö esitamine enne eksamit.
Kordushindamise sooritamise tingimuseks on võlgnevuste kõrvaldamine kokkuleppel õppejõuga.
space