Andmebaaside projekteerimine (IFI6013.DT)
Õppeaine kood
IFI6013.DT
vana ainekood
IFI6013
Õppeaine nimetus eesti k
Andmebaaside projekteerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Design and Development of Databases
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Inga Petuhhov (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda kuulajatele ülevaade andmebaaside kavandamise metoodikatest, andmebaaside loomise ning käsitlemise meetoditest ja andmebaasisüsteemide kasutamisest. Pärast kursuse läbimist peavad kuulajatel olema teadmised, mis võimaldavad neil luua iseseisvalt andmemudeleid, hinnata mudeli headust ning ehitada väiksemaid andmebaase.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Andmete modelleerimise ja andmebaasisüsteemide arengu ajalugu. Põhimõisted. Relatsiooniline andmebaas kui tabelite kogum. Kontseptuaalne ndmemudel. Relatsiooniline andmemudel. Andmebaas kui andmemudeli füüsiline väljendus. Andmete seostamine relatsioonilises andmebaasis. Olem-seos diagramm. Andmemudelite normaliseerimine (erinevad normaalkujud). Andmemudelite formaliseerimine – mustrid andmemudelite loomisel. SQL – relatsioonilise andmebaasi käsitluskeel: andmekirjelduskeel ja andmetega manipuleerimise keel. Indeksid ja nende kasutamine.
Iseseisev töö
Ülesannete lahendamine. Ülesanded sisaldavad kontseptuaalse mudeli loomist, andmemudeli loomist ja hindamist, andmebaasi ehitamist, andmebaasis päringute tegemist. Konkreetsed ülesanded antakse kursuse käigus. Ülesanded lahendatakse valdavalt väikestes meeskondades.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse edukalt läbinud üliõpilane:
Saab aru andmebaasi mõistest, tähendusest ja kohast erineva struktuuriga infosüsteemides;
Omab ülevaadet andmebaaside valdkonnas kasutatavast mõistesüsteemist; andmekäsitluse optimeerimise tehnikatest (andmemudelite mustritest); indeksite kasutamisest andmebaasides, oskab neid luua ja kasutada;
Oskab luua andmemudelite olem-seos diagramme (ERD) ja neid dokumenteerida; kasutada SQL keelt, selle abil luua andmebaasi; koostada päringuid, filtreerida, sorteerida ja grupeerida andmeid, ühendada andmeid mitmest tabelist, koostada alampäringuid.
Teab, mis on andmemudeli normaliseerimine, andmemudeli normaalkujud.
Hindamismeetodid
Eksam toimub eksamisessioonil.
Hinne kujuneb iseseisva töö (meeskonnas tehtav modelleerimine, andmebaasi loomine, aruande / dokumentatsiooni koostamine) – 40% ning eksamitöö (mõned teooriaküsimused ja praktilised ülesanded) – 60% põhjal.
Õppejõud
Inga Petuhhov
Aine on eelduseks
Kohustuslik kirjandus
Andmebaaside projekteerimine, Erki Eessaar. TTÜ 2008
Asenduskirjandus
Asenduskirjanduse põhjal läbimine on võimalik eraldi kokkuleppel õppejõuga.