Programmeerimise alused (IFI6002.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6002.DT
vana ainekood
IFI6002
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Programming Fundamentals
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada programmeerimise olemust, baasmõisteid ja põhimeetodeid;
Tutvustada protseduurseks programmeerimiseks sobivat keelt ning tema tüüpilisi keeletarindeid;
Arendada algoritmimisoskust ning lihtsamate tüüpalgorimide kasutamisoskust;
Toetada baasi kujunemist, mis on vajalik teiste programmeerimisega seotud ainete läbimisel;
Toetada probleemide analüüsioskuse ja algoritmilise mõtlemise kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arv- ja tekstandmete esitamine arvutis. Arvusüsteemid. Ülevaade programmeerimiskeeltest. Kõrgtaseme keelte süntaks ja semantika. Muutujad. Lihtandmetüübid. Struktuursed andmetüübid. Aritmeetika- ja loogikaavaldised. Omistamine. Sisend. Väljund. Juhtstruktuurid: jada, valik ja kordus. Alamprogrammid ja parameetrite edastamine. Failid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tunneb protseduurse programmeerimisega seonduvaid põhimõtteid, mõisteid ja keelt ning programmeerimise olemust;
Üliõpilane analüüsib lihtsamaid probleeme ning koostab nende lahendamiseks algoritme;
Üliõpilane seostab tüüpalgoritme probleemide lahendmaiseks;
Üliõpilane oskab esitada algoritme tegevusskeemi või pseudokoodi kasutades ning „tõlgib“ algoritmi programmeerimiskeelde, oskab programmikoodi töötlemiseks kasutada sobivat keskkonda;
Üliõpilane oskab programme siluda ja testida.
Õppejõud
õp Inga Petuhhov
space