Keele variatiivsus (EKL6002.HT)
space
Õppeaine kood
EKL6002.HT
vana ainekood
EKL6002
Õppeaine nimetus eesti k
Keele variatiivsus
Õppeaine nimetus inglise k
Linguistic Variation
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Üliõpilasel on keele ajalist, ruumilist, sotsiaalset ja tekstilist varieeruvust puudutavad baasteadmised kultuuri, keele ja kirjanduse süvendatud õpinguteks. Ta orienteerub keelevariantide paljususes, on võimeline nägema kultuuri-, keele- ja kirjanduspaljususe põhjusi ning suhestama keelt mõiste- ja stiiliruumiga; kasutab asjakohast lingvistilist mõisteaparaati kultuuri-, kirjandus- ja keeleuurimuses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keele variatiivsus, selle põhjused. Idiolekt, identiteet ja kogemus. Regionaalne ja sotsiaalne murre. Register ja žanrid. Argisuhtlus ja släng. Sotsiolingvistilised muutujad (sotsiaalne klass, vanus, sugu, hariduse laad ja tase vm). Stilistilise varieerumise leksikogrammatilised vahendid (leksika iseloom, rikkus ja ulatus, sõnamoodustus, metafoorsus ja metonüümia; sõnaliigisuhted tekstis; teema-reema, modaalsus, transitiivsus). Norm ja loovus, värsked kõne- ja kõlakujundid. Sotsioperioodid. Keelte kontaktsus ja muutumine.
Sotsiolingvistika olulisemaid uurimissuundi (Labov, Trudgill, Milroy jt). Bilingvism ja diglossia. Koodivahetus. Mitmekeelne kõne. Keele säilitamine, keelevahetus. Keele planeerimine. Keelemaastik.
Iseseisev töö seisneb loengusisu, kavas ja loengus juhatatud kirjanduse iseseisvas omandamises (kogumaht u. 90 t). Mõlemaid kontrollitakse eksamil
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on ülevaade keele regionaalse, sotsiaalse, stilistilise ja individuaalse varieerumise olemusest ja põhimõistetest; allkeelte, registrite ja stiilide funktsioonist; eri keelte normiliikidest ja normipaljususest ning koodivaliku otstarbest tekstis. Ta suudab oma teadmisi rakendada nii keele, kirjanduse ja kultuuri õppijana kui uurijana.
Õppejõud
Professor Krista Kerge
space