Keeleteaduse alused (EKL6001.HT)
space
Õppeaine kood
EKL6001.HT
vana ainekood
EKL6001
Õppeaine nimetus eesti k
Keeleteaduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Linguistics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatav ülevaade lingvistika traditsioonilistest ja kaasaegsetest uurimisvaldkondadest, puutepunktidest teiste distsipliinidega ning keeleuurimise tulemuste rakendusvõimalustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keel ja keeleteadus, keeleteaduse rakendused. Foneetika: häälikusüsteem, prosoodia. Fonoloogia: foneem, allofoon, fonoloogiline tüpoloogia. Morfoloogia: morfeem, morfoloogiline tüpoloogia. Süntaks, süntaktiline tüpoloogia. Keel kui märgisüsteem, sümbol, indeks, ikoon, diagramm. Ikooniline kommunikatsioon. Viipekeel. Lausesemantika. Pragmaatika. Sotsiolingvistika. Keelemuutus ja grammatikaliseerumine. Keele muutus ja tüpoloogia. Keelepuu mudel ja maailma keelkonnad. Keelepuu mudel ja kontaktiteooria. Keelemeel. Keelelise relatiivsuse hüpotees. Psühholingvistika: düsleksia, afaasia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada keeleteaduse põhimõisteid õiges kontekstis, oskab neid selgitada;
- oskab kirjeldada keele ehitust, iseloomustada keeleteaduse olulisemaid alldistsipliine ja tuua välja nende olulisemad esindajad;
- teab peamiseid uurimismeetodeid.
Õppejõud
prof Anna Verschik
space