Eesti keele leksikoloogia (EKV6005.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6005.HT
vana ainekood
EKV6005
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele leksikoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Lexicology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ülevaade eesti keele leksikoloogia süsteemist ning leksikograafiast, sõnavara rikastamine praktiliste tööde kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Leksikoloogia harud ja põhimõisted. Sõnavara sotsiaalsed kihistused ja funktsioonid. Sõnavara muutumine ja rikastamine. Sõnatähendus ja selle muutumine: polüseemia, sõnaühendid, metafoorid. Ülevaade eesti sõnamoodustussüsteemist. Sõna struktuuri ja tähenduse seosed. Tuletuse põhimõisted, tuletuslikud tüvemuutused, liidete tähendusrühmad. Tuletus ja sõnaliik. Liitmine, tüve- ja tähendusmuutused sõnade liitmisel. Liitsõna ja sõnaühend, nende õigekeelsusprobleemid. Leksikograafia põhimõisted. Sõnaraamatute põhitüübid. Eesti keele tähtsamad sõnaraamatud. Iseseisva töö käigus töötatakse läbi kirjandust, tehakse praktilisi harjutusi ja koostatakse referaat.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Omandatakse põhiteadmised eesti leksikoloogiast (sõnavara ülesehitus, stiililised kihistused, sõnatähendus, sõnamoodustussüsteem) ja leksikograafiast.

Õppejõud
dots Katre Õim
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space