Eesti keele struktuur II (EKE6102.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6102.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele struktuur II
Õppeaine nimetus inglise k
Structure of Estonian II
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tiina Rüütmaa (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused tervikpildi kujunemiseks eesti keele lauseehitusest ja sõnavarast; luua eeldused eestikeelsete lausete analüüsimise oskuse arenemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine hõlmab järgmisi teemasid. Süntaksi uurimisobjekt ja süntaktilise struktuuri kirjeldusviise; lause moodustajate liigid, ehitus, grammatilised seosed ja funktsioonid; kontekstivaba elementaarlause põhistruktuur: lauseliikmed ja mittelauseliikmelised lauseelemendid; pragmaatiliste tähenduste väljendumine lauses; süntaktilised protsessid; komplekslause. Tähendus ja sõnavara; komponendid ja prototüübid; tähenduse varieerumine: polüseemia, homonüümia ja ebamäärane tähendus; leksikaalsed ja semantilised suhted. Praktikumide käigus harjutatakse loomuliku keelekasutuse süntaktilist ja leksikaalsemantilist analüüsimist jm.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõtestab ja kasutab süntaksi- ja leksikoloogiatermineid korrektselt;
- omab teadmisi eesti keele lauseehitusest ja sõnavarast;
- defineerib olulisemaid erialamõisteid;
- analüüsib lauseid vahetute moodustajate meetodist lähtuvalt, tunneb ära moodustaja liigi ja süntaktilise funktsiooni;
- analüüsib loomulikku keelekasutust leksikaalsemantilisest aspektist.
Õppejõud
Tiina Rüütmaa
space