Eesti keele struktuur I (EKE6101.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6101.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele struktuur I
Õppeaine nimetus inglise k
Structure of Estonian I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab foneetiliste ning sõnamuutmist ja -moodustust puudutavate faktide süstematiseerimise ja tõlgendamise alusteadmised ning vilumuse rakendada neid teadmisi praktilises analüüsis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ortograafiad ja transkriptsioonid. Foneetiline ja fonoloogiline transkriptsioon. Tähed ja diakriitikud. Häälikusüsteemi segmentaalse ja prosoodilise komponendi fonoloogiline tõlgendamine. Silbitüübid. Kõnetakt. Prosoodia. Välte olemus.
Keeltes kasutusel olevad morfoloogilised vahendid, eesti keele sõnaliigid, morfoloogilised kategooriad, tüveteisendused ning morfoloogiline klassifikatsioon.
Sõnamoodustusviisid. Eesti keele sõnamoodustussüsteem: tuletiste ja liitsõnade tähendusrühmad.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb foneetika, fonoloogia, sõnamuutmise ja sõnamoodustuse põhimõisteid;
- on omandanud ülevaate eesti keele foneetilisest, fonoloogilisest, sõnamuutmise ja sõnamoodustuse süsteemist, eesti keele foneetilise transkriptsiooni, silpide liigitamise ja vältemääramise oskuse;
- suudab teksti morfoloogiliselt ja sõnatuletuse seisukohast analüüsida: määrata sõnaliigid; kirjeldada, millise vormiga on tegu; eraldada tunnused; märkida tüvevaheldused;
- oskab määrata käänd- ja pöördsõnade muuttüübi ning moodustada kõik lubatud rööpvormid, oskab morfoloogiliselt analüüsida tuletisi ja liitsõnu.
Õppejõud
Reili Argus, Tiina Rüütmaa
space