Eesti ühiskond (RAS6002.YK)
space
Õppeaine kood
RAS6002.YK
vana ainekood
RAS6002
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Society
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on luua võimalused õppija teadmiste kujunemiseks Eesti ühiskonnas viimase paarikümne aasta jooksul toimunud muutustest, hetkeseisust ning suundumusest ühiskondliku elu erinevates valdkondades.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel vaadeldakse Eesti ühiskonda viimasel paarikümnel aastal. Käsitletakse laia teemade ringi – rahvastikuareng ja sotsiaalsed probleemid, kihistumine, haridus, tööturg, kodanikeühiskond, soo- ja rahvussuhted. Teemasid käsitletakse lähtudes sotsioloogilisest perspektiivist. Erinevate valdkondadega tutvutakse Eesti ühiskonda käsitlevate uuringute ja artiklite kaudu. Vaadeldakse Eesti ühiskonnale omaseid arengusuundi sisemise (ajaloolise) tekkeloogika seisukohast, kõrvutades neid teistes riikides toimuvaga. Arutletakse Eesti ühiskonna tulevikuväljavaadete ning jätkusuutlikkuse üle. Iseseisva tööna peavad tudengid lugema artikleid Eesti Inimarengu aruannetest ning teisi Eesti ühiskonda käsitlevaid sotsioloogilisi uurimusi.

Kursus koosneb loengutest, seminaridest ning iseseisvast tööst. Seminaris teevad üliõpilased (grupitööna) eelnevalt kokkulepitud Eesti ühiskonda puudutaval teemal ettekande ja osalevad arutelus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab viimase paarikümne aasta jooksul Eesti ühiskonnas toimunud muutusi, hetkeseisu ning suundumusi ühiskondliku elu erinevates valdkondades;
- on arenenud oskus näha ühiskondlikke nähtusi seostatud protsessidena, ühenduses laiema kontekstiga;
- on täiustanud iseseisva töö oskust, suutlikkust töötada sotsiaalteaduslike publikatsioonidega, hankida teavet ning olla allikakriitiline;
- on omandanud oskusi esitluste läbiviimiseks, rühmaarutelus osalemiseks ning uurimistöö tulemuste kirjalikuks vormistamiseks.
Õppejõud
Kairit Kall MA, Siim Krusell MA
space