Ülevaade algebrast ja geomeetriast (MLM7408.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7408.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ülevaade algebrast ja geomeetriast
Õppeaine nimetus inglise k
Overview of Algebra and Geometry
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärkideks on:
Anda üliõpilastele ülevaade algebra ja geomeetria mõistetest ja tulemustest, mis on kasulikud keskkooli matemaatikaõpetaja ameti valijale.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Determinandid, maatriksid ja lineaarsed võrrandisüsteemid. Kompleksarvud ja polünoomid. Algebralised struktuurid. Ekvivalentsiseos, ideaalid, alamstruktuurid, faktorstruktuurid. Vektorruum ja selle baas. Elemendi koordinaadid vektorruumis ja nende teisenemise valemid baasi muutumisel. Vektorruumide lineaarteisendused.
Vektorid ja tehted nendega. Vabavektorite vektorruum, punkti koordinaadid ja nende teisenemine. Sirgete ja tasandite võrrandid ja nende erinevad liigid. Teist järku jooned, teist järku pinnad. Joonte ilmutatud ja parameetrilised võrrandid. Joone pikkus ja kõverus. Mõõt ja pindala. Geomeetria aksiomaatiline ülesehitus. Näiteid erinevatest geomeetriatest.
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb algebra ja geomeetria põhimõisteid;
- tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi omadusi, seoseid, teoreeme;
- oskab lahendada algebra ja geomeetria tüüpülesandeid.
Õppejõud
Alar Leibak
space