Matemaatika metoodika praktikum II (MLM7112.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7112.DT
vana ainekood
MLM7112
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika metoodika praktikum II
Õppeaine nimetus inglise k
Practicum in Subject Didactics II
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
Madis Lepik (eesti keel) tavaline kursus
Õppeaine eesmärgid
Arendada üliõpilaste oskusi õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel ning võimaldada neil õpitut praktikas rakendada; kujundada valmisolek teiseks põhipraktikaks.

Õpe realiseerub praktilise tegevusena baaskoolis sealse matemaatikaõpetaja juhendamisel, ülikoolis toimuvad tegevust reflekteerivad seminarid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainedidaktika kursuse raames õpitut praktiseeritakse reaalses koolisituatsioonis. Üliõpilane realiseerib praktikumiülesanded katsetades neid klassisituatsioonis, millele saab tagasisidet õpilastelt, juhendavalt õpetajalt, kaasüliõpilastelt ja õppejõult. Ülesandeid täidetakse (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga) koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale.

Matemaatika didaktika ja Gümnaasiumi matemaatika metoodika kursuse raames õpitut/õpitavat praktiseeritakse reaalses koolisituatsioonis. Üliõpilane valmistab kursusele toetudes ette allpoolkirjeldatud gümnaasiumimatemaatika õpetamisega seotud ülesanded (praktikumiülesanded), arutab need läbi oma juhendava õpetajaga koolis, katsetab oma kavandatut reaalses tunnisituatsioonis.
Kõik sel moel valminud materjalid (kontrolltööd, tunnikonspektid, tööjuhendid) salvestatakse kursuse veebi ning on sealt kättesaadavad kõigile kursusel osalejatele (sh juhendavatele õpetajatele).
Praktikumi raames koostatu arutatakse läbi ka ülikoolis toimuvates seminarides, kus saate oma ideedele tagasisidet kaasüliõpilastelt ja õppejõult.
Iseseisev töö
Ülesandeid täidetakse koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga).
Aine lõpeb arvestusega, mille eelduseks on tähtaegselt täidetud praktikumiülesanded ja positiivne hinnang juhendavalt õpetajalt.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane omandab esmased oskused ja kogemused gümnaasiumiastme matemaatika õppekursuse planeerimiseks, ainetunni planeerimiseks ja selle mingi osa realiseerimiseks, aktiviseerivate õppemeetodite kasutamiseks.
Hindamismeetodid
Ülesandeid täidetakse koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga). Aine lõpeb arvestusega, mille eelduseks on tähtaegselt täidetud praktikumiülesanded ja positiivne hinnang juhendavalt õpetajalt.

Hindamisel arvestatakse kõikide praktikumiülesannete sooritamist.
Õppejõud
dotsent Madis Lepik
Lisainfo
Ülesandeid täidetakse koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga).
Aine lõpeb arvestusega, mille eelduseks on tähtaegselt täidetud praktikumiülesanded ja positiivne hinnang juhendavalt õpetajalt.
space