Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika (MLM7105.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7105.DT
vana ainekood
MLM7105
Õppeaine nimetus eesti k
Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Mathematics in Secondary School
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Madis Lepik (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastele saada ülevaade keskkoolimatemaatika didaktilistest probleemidest, gümnaasiumiastme matemaatikakursuse sisust ja selle õpetamise metoodikast. Kujundada üliõpilastes valmisolek õpetajatööks vastavas kooliastmes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Koolimatemaatika eesmärgid ja sisu. Õppekava kui koolimatemaatika kirjeldus.
Matemaatikaõppe kavandamine ja tunni planeerimine.
Gümnaasiumiastme matemaatika sisu ja õppemeetodid:
Reaalarvud, võrrandid ja võrratused; Trigonomeetria; Vektor tasandil; Joone võrrand; Arvujadad; Funktsioonid; Piirväärtus ja tuletis; Funktsiooni uurimine; Määramata ja määratud integraal; Kõvertrapetsi pindala; Stereomeetria; Ruumi analüütiline geomeetria; Tõenäosusteooria ja statistika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb riiklikus õppekavas esitatud matemaatikahariduse eesmärke ja korraldusreegleid;
- tunneb gümnaasiumimatemaatika ülesehitust ja põhilisi sisuelemente ning oskab neid põhjendada;
- oskab lahendada gümnaasiumimatemaatika ülesandeid;
- omab ülevaadet gümnaasiumimatemaatika õppekirjandusest ja veebimaterjalidest;
- oskab kavandada ja analüüsida õppeprotsessi, valdab gümnaasiumimatemaatika metoodikat.
Õppejõud
Madis Lepik
space