Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika (MLM7105.DT)
Õppeaine kood
MLM7105.DT
vana ainekood
MLM7105
Õppeaine nimetus eesti k
Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Mathematics in Secondary School
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Madis Lepik (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastele saada ülevaade keskkoolimatemaatika didaktilistest probleemidest, gümnaasiumiastme matemaatikakursuse sisust ja selle õpetamise metoodikast. Kujundada üliõpilastes valmisolek õpetajatööks vastavas kooliastmes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Koolimatemaatika eesmärgid ja sisu. Õppekava kui koolimatemaatika kirjeldus.
Matemaatikaõppe kavandamine ja tunni planeerimine.
Gümnaasiumiastme matemaatika sisu ja õppemeetodid:
Reaalarvud, võrrandid ja võrratused; Trigonomeetria; Vektor tasandil; Joone võrrand; Arvujadad; Funktsioonid; Piirväärtus ja tuletis; Funktsiooni uurimine; Määramata ja määratud integraal; Kõvertrapetsi pindala; Stereomeetria; Ruumi analüütiline geomeetria; Tõenäosusteooria ja statistika.
Iseseisev töö
b) kodutööd:
1) gümnaasiumimatemaatika kursuste analüüs; tunnijaotusplaani koostamine
2) tunnikonspekti koostamine

40 tundi iseseisvat tööd.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
Tunneb riiklikus õppekavas esitatud matemaatikahariduse eesmärke ja korraldusreegleid;
Tunneb gümnaasiumimatemaatika ülesehitust ja põhilisi sisuelemente ning oskab neid põhjendada;
Oskab lahendada gümnaasiumimatemaatika ülesandeid;
Omab ülevaadet gümnaasiumimatemaatika õppekirjandusest ja veebimaterjalidest;
Oskab kavandada ja analüüsida õppeprotsessi, valdab gümnaasiumimatemaatika metoodikat.
Hindamismeetodid
Eelduseks on seminarides osalemine ja kodutööde tähtaegne esitamine.
Punktide koondi moodustavad märgitud mahus järgmised tulemused:
- kodutööd- a 10 punkti
- kontrolltööd- a 10 punkti
- KOKKU 100 punkti
Hinne tuleneb punktisummast järgnevalt:
91...100% A
81... 90% B
71... 80% C
61... 70% D
51... 60% E
Õppejõud
dots Madis Lepik