Kõrgem matemaatika: lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria (MLM6222.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6222.DT
vana ainekood
MLM6222
Õppeaine nimetus eesti k
Kõrgem matemaatika: lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria
Õppeaine nimetus inglise k
Linear Algebra and Analytic Geometry
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatav aine. Õppeaine eesmärgiks on:
Anda üliõpilastele lühike ülevaade kõrgemas matemaatikas kasutatavatest algebra ja geomeetria mõistetest ning nende kõige olulisematest rakendustest. Õpetada kasutama algebra ja geomeetria kõige üldisemaid meetodeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Determinandid, maatriksid ja lineaarsed võrrandisüsteemid. Tehted kompleksarvudega algebralisel ja trigonomeetrilisel kujul. Kompleksarvude juurimine ja juurte kujutamine komplekstasandil. Vektori mõiste. Lineaartehted vektoritega. Vektorite skalaar-, vektor- ja segakorrutis. Tasandi geomeetria põhiülesanded. Sirgete ja ringjoonte võrrandid tasandil. Polaarkoordinaadid. Ruumigeomeetria põhiülesanded. Sirged ja tasandid ruumis, nende võrrandid. Sirgete ja tasandite vastastikused asendid. Teist järku jooned - ellips, hüperbool, parabool. Kõigi teemade korral rakendused.
Iseseisev töö (orienteeriv arv 52 tundi) hõlmab loengute ja õppekirjanduse kirjanduse läbitöötamise, ülesannete lahendamise. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb algebra ja geomeetria põhimõisteid;
- tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi omadusi, seoseid, teoreeme;
- oskab lahendada algebra ja geomeetria tüüpülesandeid.
Õppejõud
lektor Tõnu Tõnso
space