Rakenduslik geomeetria (MLM6236.DT)
Õppeaine kood
MLM6236.DT
vana ainekood
MLM6236
Õppeaine nimetus eesti k
Rakenduslik geomeetria
Õppeaine nimetus inglise k
Applied Geometry
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on tutvustada mõningaid geomeetria rakendusi ja seoseid arvutigraafikaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maatriksteisendused. Tasandi lükked, pöörded, liikumised, isomeetriad. Homoteetiad ja sarnasusteisendused. Ruumiliste kehade tasandil kujutamise põhiprobleeme. Täielikud ja mittetäielikud kujutised. Paralleelprojekteerimine, selle omadused. Paralleelprojekteerimise seos kujundite afiinsete omadustega. Monge´i meetod. Keha kaks- ja kolmvaated. Hulktahukate kujutamine ja lõigete konstrueerimine. Lõigu pikkus. Sirgete ja tasandite kujutamine. Teist järku joonte konstrueerimine. GeoGebra kasutamine.
Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine, iseseisvad rühmatööd, praktilised kodutööd. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
Teab erinevaid tasanditeisendusi ja nende omadusi;
Oskab teha erinevate lihtsamate kujundite jooniseid;
Oskab jooniseid lugeda;
Teab põhilisi tõdesid ja meetodeid,
Oskab neid põhjendada ja rakendada.
Hindamismeetodid
Kontrolltööd ja kirjalik eksam.
Õppejõud
dots. Paul Tammela
Asenduskirjandus
Marsh, D. 2005, 1999 Applied Geometry for Computer Graphics and CAD, Springer;
Thomas, D. A. 2002 Modern Geometry USA: Thomson Learning;
Rünk, O.; Paluver, N.; Talvik, A. 1986 Kujutav geomeetria. Tallinn: Valgus.