Elementaarmatemaatika II (MLM6132.DT)
Õppeaine kood
MLM6132.DT
vana ainekood
MLM6132
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika II
Õppeaine nimetus inglise k
Elementary Mathematics II
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Madis Lepik (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on luua võimalused algebraliste võrrandite, võrratuste ja vastavate süsteemidega seotud teoreetiliste käsitluste omandamiseks ja vastavate lahendusoskuste kujundamiseks. Kindlustada üliõpilastel vajalikud baasteadmised koolimatemaatika vastava temaatika õpetamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Algebralise võrrandi mõiste ja nende liigitus. Võrrandite samaväärsus. Arvvõrratus, selle põhiomadused. Tundmatut sisaldavate võrratuste samaväärsus. Täisratsionaalsed ja murdratsionaalsed võrrandid ja võrratused. Juurvõrrandid ja juurvõrratused. Absoluutväärtusi sisaldavad võrrandid ja võrratused. Parameetrit sisaldavad võrrandid ja võrratused. Võrrandisüsteemide samaväärsus. Kahe tundmatuga võrrandisüsteemide lahendamise mitmesuguseid võtteid. Ühe ja kahe tundmatuga võrratusesüsteemid. Tekstülesanded võrrandite, võrratuste ja vastavate süsteemide koostamise kohta.
Iseseisev töö
Iseseisev töö (orienteeruvalt 40 tundi) hõlmab loengute ja õppekirjanduse läbitöötamise, ülesannete lahendamise. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane
teab algebraliste võrrandite lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada
teab võrrandisüsteemide lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada
teab võrratuste lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada
teab võrratussüsteemide lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada
Üliõpilane on võimeline antud temaatikat koolis õpetama.
Hindamismeetodid
Kolm kodutööd ülesannete lahendamiseks
Kolm auditoorset kontrolltööd
Õppejõud
lekt J. Kurvits, dots M.Lepik
Asenduskirjandus
Abel E., Jõgi E., Mitt E. Aritmeetika ja algebra. Metoodiline juhend matemaatika proseminariks. Tartu Riiklik Ülikool, 1984.
Abel E., Jõgi E., Mitt E. Matemaatika ülesannete kogu keskkoolile. Koolibri, 2001.
Levin A. Parameetritega võrrandid. Tallinn, 1986.
Литвиненко B.Н., Мордкович А.Г., Практикум по решению задач школьной математики. Mосква, 1976.
Вавилов В.В. идр. Задачи по математике. Уравнения и неравенства. Mосква, 1987