Elementaarmatemaatika II (MLM6132.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6132.DT
vana ainekood
MLM6132
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika II
Õppeaine nimetus inglise k
Elementary Mathematics II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on luua võimalused algebraliste võrrandite, võrratuste ja vastavate süsteemidega seotud teoreetiliste käsitluste omandamiseks ja vastavate lahendusoskuste kujundamiseks. Kindlustada üliõpilastel vajalikud baasteadmised koolimatemaatika vastava temaatika õpetamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Algebralise võrrandi mõiste ja nende liigitus. Võrrandite samaväärsus. Arvvõrratus, selle põhiomadused. Tundmatut sisaldavate võrratuste samaväärsus. Täisratsionaalsed ja murdratsionaalsed võrrandid ja võrratused. Juurvõrrandid ja juurvõrratused. Absoluutväärtusi sisaldavad võrrandid ja võrratused. Parameetrit sisaldavad võrrandid ja võrratused. Võrrandisüsteemide samaväärsus. Kahe tundmatuga võrrandisüsteemide lahendamise mitmesuguseid võtteid. Ühe ja kahe tundmatuga võrratusesüsteemid. Tekstülesanded võrrandite, võrratuste ja vastavate süsteemide koostamise kohta.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab algebraliste võrrandite lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada;
- teab võrrandisüsteemide lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada;
- teab võrratuste lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada;
- teab võrratussüsteemide lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada;
- on võimeline antud temaatikat koolis õpetama.
Õppejõud
lekt Annika Volt
space