Elementaarmatemaatika III (MLM6133.DT)
Õppeaine kood
MLM6133.DT
vana ainekood
MLM6133
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika III
Õppeaine nimetus inglise k
Elementary Mathematics III
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada põhikoolis käsitletavate geomeetriaalaste mõistete süsteem.
Tutvustada süvendatult vastavate ülesannete lahendusmeetodeid.
Arendada ülesannete lahendusoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meetrilised seosed hulknurgas; hulknurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnused. Ringjoon ja ring. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria. Konstruktsioonid sirkli ja joonlauaga. Hulktahukad ja pöördkehad ning nende pindalad ja ruumalad.
Iseseisev töö
Iseseisev töö hõlmab nii teoreetilise materjali kui ka vastavate ülesannete lahendusmeetoditega tutvumist vastava kirjanduse kaasabil.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane
teab ja tunneb elementaargeomeetria põhimõisteid,
oskab põhjendada kursuse raames käsitletavaid teoreeme;
oskab lahendada elementaargeomeetria ülesandeid;
suudab põhjendada konstruktsioonülesannete lahendamise ideid;
oskab rakendada tasandigeomeetria mõisteid lihtsamate ruumigeomeetria ülesannete lahendamisel.
Üliõpilane on võomeline neid teemasid koolis õpetama.

Hindamismeetodid
Arvestus kontrolltööde põhjal
Õppejõud
lekt Tõnu Tõnso
Kohustuslik kirjandus
Devline, D.F. Elementary mathematics for teachers. Wiley&Sons.
Karu, O. Kruse, K. Matemaatika klassiväliseks tööks keskkoolis. Tallinn, Koolibri, 1991.
Jõgi, E. Planimeetria näidisülesandeid. Tallinn, Koolibri, 1996.
Kärner, O. Täiendavaid küsimusi planimeetriast. Tallinn, Valgus, 1978.
Asenduskirjandus
Abel, E. jt. Matemaatika ülesannete kogu keskkoolile. Tallinn, Valgus, 1990.
Levin, A., Levin M. Matemaatika ülesannete kogu. Tallinn, Valgus, 1969.