Elementaarmatemaatika I (MLM6131.DT)
Õppeaine kood
MLM6131.DT
vana ainekood
MLM6131
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika I
Õppeaine nimetus inglise k
Elementary Mathematics I
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Annika Volt (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine peaülesandeks on koolimatemaatika mõistete süvendatud õpetamine, vastavate ülesannete lahendusmeetodite tutvustamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Naturaalarvud ja nendega seotud mõisted (algarvud, kordarvud, jaguvus, SÜT, VÜK, aritmeetika põhiteoreem). Täisarvud, tehted täisarvudega. Ratsionaalarvud, tehted ratsionaalarvudega. Irratsionaalarvud ja reaalarvud, reaalarvu absoluutväärtus. Reaalarvu astendamine ja juurimine. Protsentarvutus, võrdeline ja pöördvõrdeline jaotamine. Algebralised samasusteisendused, täisavaldised, murdavaldised, juuravaldised.

Iseseisev töö
Iseseisev töö (orienteeriv arv 40 tundi) hõlmab loengute ja õppekirjanduse kirjanduse läbitöötamise, ülesannete lahendamise. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
valdab arvuhulkade ja algebraliste teisendustega seotud põhimõisteid ja on valmis neid interpreteerima koolimatemaatika kontekstis;
saab aru arvuhulkade laiendamise vajalikkusest;
suudab lahendada protsentarvutuse ülesandeid erinevatel meetoditel ning mõistab selle teema õpetamise põhilisi lähtekohti;
oskab liigitada, teisendada ja lihtsustada mitmesuguseid avaldisi.
Hindamismeetodid
Arvestus kontrolltööde põhjal
Õppejõud
lektor Tiiu Kaljas
Asenduskirjandus
1. Aritmeetika ja algebra. Metoodiline juhend matemaatika proseminariks I. Abel, E., Jõgi, E., Mitt, E. (1984).