Arvutusmeetodid (MLM6011.DT)
Õppeaine kood
MLM6011.DT
vana ainekood
MLM6011
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutusmeetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Numerical Methods
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
60
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tähtsamate arvutusalgoritmide kirjeldamine ja nende teostamine arvutil.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ligikaudsed suurused ja nende vead. Ligikaudsete arvudega arvutamise reeglid. Ümardamisreeglid. Suuruse absoluutne ja relatiivne viga. Kaudse mõõtmise absoluutse ja relatiivse vea leidmine erinevate avaldiste puhul.Funktsiooni muudu hindamise valem. Selle valemi kasutamine ligikaudsel arvutamisel ja vea hindamisel.
Iteratsioonimeetodid. Interpolatsioonimeetodid ja splainid. Ortogonaalsed polünoomid ja nende rakendused. Vähimruutude meetod ja selle rakendused. Numbriline integreerimine ja diferentseerimine. Optimiseerimismeetodid. Harilike diferentsiaalvõrrandite numbriline lahendamine.

Iseseisev töö
Loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine, ülesannete lahendamine. Kodutööde lahendamine ja vormistamine. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Peale kursuse läbimist üliõpilane:
Oskab defineerida ainekursuses kasutatud mõisteid, tuletada valemeid ja tõestada teoreeme.
Tunneb elementaarset vigade teooriat.
Oskab hinnata kaudsetel mõõtmistel tekkivaid vigu mitmesuguste avaldiste puhul.
Oskab iteratsioonimeetoditega lahendada võrrandeid ja mittelineaarseid võrrandisüsteeme.
Oskab polünoomide ja splainidega interpoleerida.
Oskab numbriliselt diferentseerida ja integreerida, tunneb tähtsamaid kvadratuurvalemeid
Oskab numbriliselt lahendada diferentsiaalvõrrandeid ja numbriliselt leida mitme muutujaga funktsioonide ekstreemume.
Hindamismeetodid
Semestri vältel tuleb sooritada kolm kontrolltööd, millest igaühe eest võib teenida 20 punkti, suulise eksami eest võib saada 40 punkti. Suulisele eksamile pääsemiseks on vaja iga kontrolltöö eest koguda vähemalt 10 punkti.
Õppejõud
lekt. Tõnu Tõnso
Kohustuslik kirjandus
Janno, J. Arvutusmeetodid. 2016, TTÜ, Tallinn.
Epperson, J. F. An introduction to numerical methods and analysis, 2007, John Wiley and Sons, New York.
Learning materials and computer programs: www.tlu.ee/~tonu/Arvmeet.
Asenduskirjandus
Tamme, E.; Võhandu, L.; Luht, L. 1971 Arvutusmeetodid I. Tallinn, Valgus;
Levin, M.; Ulm, S. 1977 Arvutusmeetodite käsiraamat. Tln;
Epperson, J. F. 2002 An Introduction to Numerical Methods and Analysis. J.Wiley.